પશુપાલન નિયામક

પ્રવૃત્તિઓ

અનુ. મુદ્દો સંખ્યા
પશુ તબીબ વિજ્ઞાન અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય
પશુ રસીકરણ સંસ્થા
પશુ ઈસ્પિતાલ ૨૩
રસીકરણ દવાખાના/પશુ દવાખાના શાખા ૫૯૭+૨૭
પશુ પ્રાથમિક સારવાર કેન્દ્ર ૫૫૨
હરતા ફરતા પશુ દવાખાના ૩૫
ફરતા રોગ અન્વેષણ એમ્બ્યુલન્સ લેબોરેટરી કમ પશુ દવાખાના ૬૩
ગ્રામ્ય પશુ આરોગ્ય કાળજી દવાખાના ૧૭૮
અ. પગ અને મુખ રોગ માટે
બ. અન્ય રોગો માટે
૧૦ રોગ સંશોધન એકમ
અ. દુધાળા પશુઓ, બકરા અને ઘેટા ૧૩
બ. મરઘા
૧૧ પશુ રોગ નિયમનનું એકમ
અ. ક્ષય/જોનનો રોગ
બ. હડકવા
ક. પુલોરમ
૧૨ નિયંત્રિક કતલ ખાના (૧૦ કતલ ખાના બંધ કરવામાં આવેલ છે.) ૩૮
૧૩ પ્રદર્શન માટેનો એકમ
અનુ. મુદ્દો સંખ્યા
દુધાળા પશુઓની જાતો માટેનું કેન્દ્ર
અ. ગુજરાત પશુધન વિકાસ નિગમ
બ. ગુજરાત કૃષિ મહાવિદ્યાલય હેઠળ
ભેંસની જાતો માટેનું કેન્દ્ર
અ. ગુજરાત સરકાર હેઠળ
બ. ભારત ડેરી કોર્પોરેશન હેઠળ
ક. ગુજરાત કૃષિ મહાવિદ્યાલય હેઠળ
ડ. રાષ્ટ્રીય ડેરી વિકાસ હેઠળ
ગૌ શાળાઓ
અ. ધાર્મિક સંસ્થાઓ ૧૪૨
બ. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ૪૩
ક. અન્ય ૨૯૦
પાંજરા પોળ ૨૪૪
ઘનિષ્ટ દુધાળા પશુ વિકાસ કાર્યક્રમ
અ. બ્લોક ૧૫
બ. પેટા કેન્દ્રો ૯૭૪
અનુ. મુદ્દો સંખ્યા
સ્થાનિક મરઘા ઉછેર કેન્દ્ર
જિલ્લા મરઘા ઉછેર કેન્દ્ર
બોઈલર કેન્દ્ર
અ. સરકારી
બ. ખાનગી ૧૩૩૨
બચ્ચા ઉછેર કેન્દ્ર ૨૦૮
બતક ઉછેર કેન્દ્ર
મરઘા પ્રદર્શન કેન્દ્ર
ઈંડા માટેના કેન્દ્રો
અ. સરકારી
બ. ખાનગી
ખુબ જ નાના બચ્ચાં ઉછેર કેન્દ્રો
ઘનિષ્ટ મરઘા વિકાસ કાર્યક્રમ
અ. બ્લોકસ ૧૨
બ. સેવા કેન્દ્રો ૬૫
૧૦ જિલ્લા મરઘા અને વિસ્તૃતિકરણ કાર્યક્રમ
અ. બ્લોક્સ
બ. સેવા કેન્દ્રો ૨૦
૧૧ મરઘાનો ખોરાક તૈયાર કરવાના એકમો (ગુજરાત રાજ્ય)
અ. સંખ્યા
બ. કલાક દીઠ ક્ષમતા (મે.ટન) ૩૨
૧૨ મરઘા પાલકોની સરકારી મંડળી
૧૩ મરઘા ખોરાક પરિક્ષણ પ્રયોગશાળા
૧૪ મરઘા પાલકોના તાલીમ કેન્દ્રો ૧૫
૧૫ મરઘા ઉછેરમાં તાલીમ પામેલા ખેડૂતો ૬૩૭૦
૧૬ મરઘા સંશોધન કેન્દ્ર (ગુજરાત કૃષિ મહાવિદ્યાલય)
૧૭ મરઘાના રોગ નિદાન પ્રયોગશાળા
૧૮ મરઘાં રસી ઉત્પાદન એકમ
૧૯ પુલ્લોરમ પરીક્ષણ એકમ
અનુ. મુદ્દો સંખ્યા
ઘેટા ઉછેર કેન્દ્રો
અ. પશુ પાલન ખાતા હેઠળ
બ. GSWDC હેઠળ
બકરા ઉછેર કેન્દ્રો
અ. સુરતી બકરીઓ માટે
બ. કચ્છી બકરીઓ માટે
ક. ઝાલાવાડી બકરીઓ માટે
ઘેટા સંશોધન કેન્દ્રો
ઘનિષ્ટ ઘેટા વિકાસ કાર્યક્રમ
અ. બ્લોક્સ
૧. પશુ પાલન ખાતા હેઠળ
૨. GSWDC હેઠળ
બ. સેવા કેન્દ્રો ૬૬
૧. પશુ પાલન ખાતા હેઠળ ૨૧
૨. GSWDC હેઠળ ૪૫
જિલ્લા ઘેટા અને ઊન વિસ્તૃતિ કરણ કાર્યક્રમ
અ. બ્લોક્સ
૧. પશુ પાલન ખાતા હેઠળ
૨. GSWDC હેઠળ
બ. સેવા કેન્દ્રો ૯૧
૧. પશુ પાલન ખાતા હેઠળ ૩૧
૨. GSWDC હેઠળ ૧૫
૩. LSSBF કેન્દ્રો ૪૫
વિચરતા લોકો માટે ઘેટા કેન્દ્રો
ઊન પૃથ્થકરણ પ્રયોગશાળા
ઊન અલગીકરણ કેન્દ્રો (GSWDC)
ઊન ઉપયોગ કેન્દ્રો - (GSWDC)
૧૦ રામ ડેપો
૧૧ બકરાઓ માટેના રાષ્ટ્રીય પ્રદર્શન એકમો
અનુ. મુદ્દો સંખ્યા
ઘાસચારા ઉત્પાનદન કેન્દ્ર (ભારત સરકાર)
ઘાસચારા સંશોધન કેન્દ્રો (ગુજરાત કૃષિ મહાવિદ્યાલય હેઠળ)
ઘાસચારા બીજ ઉત્પાદન કેન્દ્ર (ગુજરાત સરકાર હેઠળ)
ગ્રામ્ય ઘાસચારા ઉત્પાદન કેન્દ્રો
પ્રદર્શન પ્લોટ / લઘુ કીટ (ICDP, DP) ૧૮૨૬૨૦
સબસીડી આપેલા કેટલ શેડ (ICDP,DP) ૭૮૨
સબસીડી આપેલી ચાફકટરી (ICDP, DP) ૩૧૪૬
અનુ. મુદ્દો સંખ્યા એકમો ક્ષમતા/દિવસ
પશુચારા કારખાના (દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ) ૧૧ મે. ટન. ૫૬૯૦
પ્રવાહી દૂધ પ્લાન્ટ (દૂધ પેદાશ કારખાના) ૧૭ લાખ લિટર ૧૩૫.૦૦
ચિલિંગ કેન્દ્રો / શિત કેન્દ્રો ૭૬ (૧૦૦૦ લિટર/દિવસ​) ૪૮૩૫ સ્થાપિત ક્ષમતા
દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીની સંખ્યા ૧૬૩૮૪
(નોંધાયેલી દરખાસ્ત કરેલી) 31-03-2011ના રોજ
દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીના સભ્યો (2011ની સાલની સંખ્યા) ૩૧૮૪૨૫૦
અનુ. મુદ્દો સંખ્યા
ઊંટ ઉછેર કેન્દ્રો
ઘોડા ઉછેર કેન્દ્રો
(i)કાઠીયાવાડી ઘોડા
(ii)મારવાડી ઘોડા
ઘોડા સેવા કેન્દ્રો – કાઠીજાત ૧૨
ઘોડા સેવા કેન્દ્રો મારવાડી જાત
અ. નં. પ્રવૃત્તિઓની વિગતો વષૅ ૨૦૦૬-૦૭ વષૅ ૨૦૦૭-૦૮ વષૅ ૨૦૦૮-૦૯ વષૅ ૨૦૦૯-૧૦ વષૅ ૨૦૧૦-૧૧
ટેકનિકલ વિષયો પર પ્રસારિત થતા પ્રસારણોની સંખ્યા ૬૧ ૬૪ ૫૭ ૫૯ ૫૬
ટીવી કાર્યક્રમ સંખ્યા ૬૩ ૬૨ ૫૯ ૬૧ ૫૭
આયોજીત પ્રદર્શન શો સંખ્યા ૧૦૭૪ ૧૨૩૯ ૭૮૫ ૭૯૬ ૫૫૮
આયોજીત વિડિઓ શો સંખ્યા ૩૪૩ ૪૭૧ ૨૮૧ ૧૯૦ ૧૮૦
તાલીમ સંખ્યા - - - ૧૪૪ ૪૨
પાટિયાઓ અને S.T બેક પેનલ - - - ૩૫ -
તૈયાર કરેલ ક્વીકિઝની સંખ્યા - - -
છાપેલા પુસ્તકો અને પુસ્તિકાઓની સંખ્યા - - - ૨,૭૦,૦૦૦ ૨,૭૦,૦૦૦
પોસ્ટર અને પત્રિકાઓની સંખ્યા - - - ૧૨,૦૪,૦૦૦
૧૦ અમદાવાદ અને રાજકોટ માં દુરદશૅન પર પ્રકાશિત થતી ક્વીકિઝની સંખ્યા - - - - ૪૧૩
૧૧ બી.આઇ.એસ.એ.જી. માં થયેલ વિડિઓ કોન્ફરન્સની સંખ્યા - - - -
૧૨ પ્રોગ્રેસિવ પશુ માલિક માટે પ્રમાણપત્રો - - - - ૧૪૨
૧૩ પશુધન પ્રદર્શન-સ્પર્ધા - -
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation