પશુપાલન નિયામક

કાયદા અને નિયમો

અ. નં. વિગતો / વિષય ડાઉનલોડ
1 પશુધન સંવર્ધન નીતિ જાહેરનામું PDF file (193 KB)
2 સામાન્ય પશુ સેવા જાહેરનામું PDF file (193 KB)
3 ગાય-ભેસ વર્ગ ના પશુઓની સંવર્ધન નીતિ ગુજરાત રાજ્ય જાહેરનામું PDF file (1.83 MB)
4 મુંબઈ પશુ સંરક્ષણ અધિનિયમ -૧૯૫૪ PDF file (2.51 MB)
5 ગુજરાત પશુ સંવર્ધન અધિનિયમ(સુધારા)-૨૦૧૧ PDF file (842 KB)
6 ગુજરાત પશુ સંવર્ધન અધિનિયમ-૨૦૧૧ જોગવાઈ PDF file (1.24 MB)
7 ભારતીય પશુ ચિકિત્સા પરિષદ (નોંધણી) નિયમન, ૧૯૯૨ PDF file (4.32 MB)
8 ભારતીય પશુ ચિકિત્સા પરિષદ (પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી) નિયમન, ૧૯૯૫ PDF file (1.12 MB)
9 ભારતીય પશુ ચિકિત્સા પરિષદ (અધિકારી અને અન્ય કર્મચારીઓની સેવાના શરતો અને નિયમો) નિયમન, ૨૦૦૧ PDF file (1.08 MB)
10 દૂધ અને દૂધ પેદાશ હુકમ, ૧૯૯૨ PDF file (105 KB)
11 એક્સીમ યાદીમાં પ્રતિબંધિત વસ્તુઓના નિયંત્રણ ઉમેરવા કે બાદ કરવા ની નીતિ PDF file (44 KB)
12 ભારતીય પશુ ચિકિત્સા પરિષદ કાયદો, ૧૯૮૪ (અ.નં. ૧૯૮૪ માંથી ૫૨) PDF file (14.5 MB)
13 ભારતીય પશુ ચિકિત્સા પરિષદ નિયમો, PDF file (40 KB)
14 ભારતીય પશુ ચિકિત્સા પરિષદ(નિરીક્ષકો અને મુલાકાતીઓ) નિયમન, ૧૯૯૧ PDF file (1.73 MB)
15 ભારતીય પશુ ચિકિત્સા પરિષદ(સામાન્ય) નિયમન, ૧૯૯૧ PDF file (1.08 MB)
16 ભારતીય પશુ ચિકિત્સા પરિષદ(ફી અને ભથ્થાઓ) નિયમન, ૧૯૯૨ PDF file (18 KB)
17 ભારતીય પશુ ચિકિત્સા પરિષદ(બી.વી.એસ.સી. અને એ.એચ પદવી માટેના લઘુતમ ધોરણો) નિયમન, ૧૯૯૩ PDF file (9.65 MB)
18 ભારતીય પશુ ચિકિત્સા પરિષદ(પશુ ચિકિત્સા વ્યવસાયી માટે વ્યવસાયિક આચાર, રીતભાત અને તેના સિદ્ધાંતની સંહિતા અને ધોરણો) નિયમન, ૧૯૯૨ PDF file (4.63 MB)
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation