પશુપાલન નિયામક

મુખ્ય કચેરી

પશુપાલન નિયામક

ઓફિસ સરનામું : સેક્ટર - 10 એ,ચ રોડ,
કૃષિ ભવન,
ગાંધીનગર.

ફોન નં : (079)0232-56141

ફેક્સ નં : (079)0232-56142

Directorate of Animal Husbandry Contact
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation