પશુપાલન નિયામક

પશુપાલન ખાતાનું વહીવટી માળખું

કક્ષા વિભાગ
ગ્રામ્ય કક્ષા પશુધન નિરીક્ષક, પશુ ચિકિત્સા અધિકારી
તાલુકા કક્ષા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી
જિલ્લા કક્ષા નાયબ પશુપાલન નિયામક, મદદનીશ પશુપાલન નિયામક
વિભાગીય કક્ષા વિભાગીય સંયુકત પશુપાલન નિયામક, અમદાવાદ વિભાગ, રાજકોટ વિભાગ, અને વડોદરા વિભાગ
રાજય કક્ષા પશુપાલન નિયામક, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation