પશુપાલન નિયામક

શાખાવાર વિગતો

નામ હોદ્દો શાખા ફોન નં. મોબાઈલ ઈ-મેઈલ
ડૉ. હિતાબેન પટેલ પશુપાલન નિયામક (ઈ/ચા) પશુપાલન ૫૬૧૪૧
dir-anml@gujarat.gov.in
ડો. બી.જે. પરમાર અધિક પશુપાલન નિયામક (ઈ/ચા) પશુપાલન ૫૬૧૮૩ ૯૮૨૫૦૯૦૦૩૨ addl-anml@gujarat.gov.in
ડો. એ.જે. કાછિયાપટેલ સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક આયોજન અને સંકલન ૫૬૧૪૧ jt-dir1-anml@gujarat.gov.in
ડૉ. એફ.એસ. ઠાકર સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક અંક શાખા ૫૬૧૮૩ ૯૪૨૮૦૪૯૫૬૫ jt-dir2-anml@gujarat.gov.in.
ડૉ. કે. એ. વસાવા સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક(ઈ/ચા) ડેરી શાખા ૫૬૧૭૪ ૯૮૭૯૮૪૨૬૨૬ jt-dir5-anml@gujarat.gov.in
ડૉ. કે.ડી. સોલંકી સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક (ઈ/ચા) ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા ૫૬૧૮૩ jt-dir2-anml@gujarat.gov.in
ડો. બી.જે. પરમાર સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક પશુપાલન ૫૬૧૭૬ ૯૮૨૫૦૯૦૦૩૨ addl-anml@gujarat.gov.in
ડો. એ.કે. ગણાત્રા નાયબ પશુપાલન નિયામક પશુ આરોગ્ય ૫૬૧૩૬ ૯૮૨૫૭૯૧૬૯૬ vethq-anml@gujarat.gov.in
ડો. એમ.કે. ચૌહાણ નાયબ પશુપાલન નિયામક એપિડેમિયોલોજી ૫૬૧૩૫ ૯૫૫૮૮૧૯૩૫૧ epihq-anml@gujarat.gov.in
ડો. પી.એચ.સુતરિયા નાયબ પશુપાલન નિયામક ઘાસચારા શાખા ૫૬૧૭૩ ૯૮૯૮૦૦૯૬૩૪ phsutariya@gmail.com
ડો. એચ. પી. પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક મુખ્ય મથક ૫૬૧૪૦ ૯૮૨૫૬૬૬૨૫૫
ડો. પી.બી. ગદાણી નાયબ પશુપાલન નિયામક ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા ૫૬૧૭૦ ૯૪૨૭૪૩૭૧૩૬
ડો. કે.કે. રાવલ નાયબ પશુપાલન નિયામક આયોજન અને સંકલન ૫૬૧૩૮ ૯૪૨૬૦૨૯૬૪૦ kkraval1506@gmail.com
ડો. એન.બી. પ્રજાપતિ નાયબ પશુપાલન નિયામક મરઘાં શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૪૨૭૩૩૫૪૮૯ nbprajapati2000@yahoo.com
ડૉ ડી.એમ. પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક ઘેંટા શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૪૨૬૫૦૩૦૨૫
ખાલી નાયબ પશુપાલન નિયામક અંક શાખા
શ્રી. એમ.આઈ. સાલેહ નાયબ પશુપાલન નિયામક હિસાબી શાખા ૫૬૧૩૭ ૯૮૨૫૨૧૦૭૮૨
ડો. કે. આંર. મોદી નાયબ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા ૫૬૧૮૧ ૯૯૦૪૦૩૬૧૪૬ jt-dir2-anml@gujarat.gov.in
ડૉ. પી. બી. ગદાણી વહીવટી અધિકારી(ઈ/ચા) વહીવટી શાખા ૫૬૧૪૪ ૯૪૨૬૨૮૨૩૯૪
ડો. કે. આંર. મોદી વહીવટી અધિકારી(ઓડીટ)-ઈ/ચા ઓડીટ સેલ ૬૫૧૭૭ ૯૯૦૪૦૩૬૧૪૬
ડૉ. પી. જે. દેરાશ્રી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુ આરોગ્ય ૫૬૧૩૪ ૯૪૨૮૬૪૬૫૦૦
ડો. એમ. જે. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ડેરી શાખા ૫૬૧૭૮ ૯૪૨૬૦૨૯૬૪૦
ડૉ. એન. જે. બ્રમ્હભટ્ટ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પ્રદર્શન શાખા ૫૬૦૬૭ ૯૮૭૯૩૨૪૧૧૩
ડૉ. એચ.કે. મહીડા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા ૫૬૧૭૦ ૯૪૨૬૩૬૦૮૫૫
ડો. એસ.એસ. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા ૫૬૧૮૧ ૯૮૨૫૭૧૨૭૧૧ shaileshpatel14@gmail.com
ડો. આર.ડી. ઉપાધ્યાય મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા ૫૬૧૮૧ ૯૪૨૬૫૩૪૦૪૪
ડો. એચ. એમ. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા ૫૬૧૮૧ ૯૪૨૬૪૪૮૫૦૫
ડો. ટી.એ. સિંધી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૮૨૫૩૨૫૭૧૬
ડો. બી. પી. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક મરઘાં શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૮૨૪૪૩૪૫૨૫ sheeppoultryanihus@gujarat.gov.in
ડો. પી. એચ. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ઘેંટા શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૯૦૯૧૫૪૭૭૨
ડો. બી. કે. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પ્રદર્શન શાખા ૫૬૦૬૭ ૯૮૨૫૪૪૩૦૨૬
ડૉ વી.એમ. ફુલવાણી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક બજાર નિયંત્રણ એકમ ૫૬૧૭૮ ૯૮૨૫૦૯૧૩૪૬
ડૉ. એચ. વી. ગોરીયા નિયામકશ્રી ના તાંત્રિક મદદનીશ ડેરી શાખા ૫૬૧૩૪ ૯૯૯૮૧૧૬૨૫૪
ડૉ.બી.બી.પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી(ઈ/ચા) પશુ આરોગ્ય ૫૬૧૩૪ ૯૯૦૯૦૧૧૨૦૧
ડો. પી. વી. ગોહીલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી એપિડેમિયોલોજી ૫૬૧૩૫ ૯૯૦૯૦૩૨૦૫૩ epihq-anml@gujarat.gov.in
ડો. આર.જી. પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી એપિડેમિયોલોજી ૫૬૧૩૫ ૯૮૨૪૨૬૩૯૯૦ epihq-anml@gujarat.gov.in
ડો. એમ. જે. પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પ્રદર્શન શાખા ૫૬૦૬૭ ૯૮૨૪૨૮૩૨૦૦
ખાલી પશુ ચિકિત્સા અધિકારી ઘાસચારા શાખા ૫૬૧૭૩
ડો. આર.સી.પરીખ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા ૫૬૧૬૯ ૯૭૧૪૧૦૬૬૩૬ drrakesh81@rediffmail.com
ખાલી પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુધન શાખા ૫૬૧૮૧
ડૉ જે. બી. પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૭૨૫૦૯૫૫૩૧

ડો. આર.સી.પરીખ

પશુ ચિકિત્સા અધિકારી (ઈ/ચા) આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૭૧૪૧૦૬૬૩૬ drrakesh81@rediffmail.com
ડૉ. ટી.જે. પુરોહિત પશુ ચિકિત્સા અધિકારી આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૬૦૧૭૬૦૭૧૨ tjpurohit@gmail.com
ડૉ. પી.જે. દેસાઈ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી (ઈ/ચા) ઘેંટા શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૪૨૮૭૫૪૩૩૫
શ્રી બિમલ જે શાહ હિસાબી અધિકારી હિસાબી શાખા ૫૬૧૩૧ ૯૪૨૭૭૦૦૦૨૩
ખાલી હિસાબી અધિકારી હિસાબી શાખા ૫૬૧૩૦
ખાલી સંશોધન અધિકારી અંક શાખા ૫૬૧૯૩
ડો. એન. જે. બ્રમ્હભટ્ટ મદદનીશ વહીવટી અધિકારી (ઈ/ચા) લીગલ શાખા ૫૬૧૮૨ ૯૮૭૯૩૨૪૧૧૩
શ્રી તુષાર જાગાણી સંશોધન અધિકારી ઈ.ડી.પી. શાખા ૫૬૦૬૪ ૯૯૭૪૭૮૧૦૦૯
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation