પશુપાલન નિયામક

શાખાવાર વિગતો

નં. નામ હોદ્દો શાખા ફોન નં. મોબાઈલ ઈ-મેઈલ
ડો. એ.જે. કાછિઆપટેલ પશુપાલન નિયામક પશુપાલન ૫૬૧૪૧ - dir-anml@gujarat.gov.in
ડો. એફ.એસ.ઠાકર અધિક પશુપાલન નિયામક (ઈ/ચા) પશુપાલન ૫૬૧૯૦ - addir-anml@gujarat.gov.in
ડૉ.એન.બી.પ્રજાપતિ સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક(ઈ/ચા) આયોજન અને સંકલન ૫૬૧૩૯ - nbprajapati2000@yahoo.com
ડૉ. એફ.એસ. ઠાકર સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક અંક શાખા ૫૬૧૯૦ - addir-anml@gujarat.gov.in
ડૉ. કે. એ. વસાવા સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક(ઈ/ચા) ડેરી શાખા ૫૬૧૭૪ ૯૮૭૯૮૪૨૬૨૬ dirdairy56178@gmail.com
ડૉ.કે.ડી.સોલંકી સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા ૫૬૧૩૪ - icdphq-anml@gujarat.gov.in
ડો. બી.જે. પરમાર સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક પશુપાલન ૫૬૧૭૬ ૯૮૨૫૦૯૦૦૩૨ addl-anml@gujarat.gov.in
ડૉ.પી.જે.દેરાશ્રી ના.પ.પા.નિ.(મુ.મ.) ઈ/ચા પશુપાલન ૫૬૧૪૦ ૯૮૯૮૭૮૨૮૦૭ drderashri@gmail.com
ડૉ.ડી.એમ.પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક પશુ આરોગ્ય ૫૬૧૮૪ ૯૪૨૬૫૦૩૦૨૫ vethqanml@gmail.com
૧૦ ડો. એમ.કે. ચૌહાણ નાયબ પશુપાલન નિયામક એપિડેમિયોલોજી ૫૬૧૩૫ ૯૫૫૮૮૧૯૩૫૧ epihq-anml@gujarat.gov.in
૧૧ ડો. પી.એચ.સુતરિયા નાયબ પશુપાલન નિયામક ઘાસચારા શાખા ૫૬૧૭૩ ૯૮૯૮૦૦૯૬૩૪ phsutariya@gmail.com
૧૨ ડૉ.સી.જી.ચૌધરી નાયબ પશુપાલન નિયામક ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા ૫૬૧૭૦ ૯૪૨૯૦૫૯૧૮૨ icdphq-anml@gujarat.gov.in
૧૩ ડો. કે.કે. રાવલ નાયબ પશુપાલન નિયામક આયોજન અને સંકલન ૫૬૧૩૮ ૯૪૨૬૦૨૯૬૪૦ kkraval1506@gmail.com
૧૪ ડો. એન.બી. પ્રજાપતિ નાયબ પશુપાલન નિયામક મરઘાં શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૪૨૭૩૩૫૪૮૯ sheeppoultry-anihus@gujarat.gov.in
૧૫ ડૉ. ડી.એમ.પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક ઘેંટા શાખા ૫૬૧૮૪ ૯૪૨૬૫૦૩૦૨૫ sheephq-anml@gujarat.gov.in
૧૬ ડૉ.કે.જી.ત્રિવેદી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ઘેંટા શાખા ૫૬૧૮૪ ૯૮૭૯૪૩૮૬૯૧ sheephq-anml@gujarat.gov.in
૧૭ કુ.નીતા પટેલ નાયબ નિયામક(મોજણી) અંક શાખા ૫૫૯૯૨ ૯૪૨૭૯૫૩૪૩૧ jt-dir3-anml@gujarat.gov.in.
૧૮ ડૉ.કે.વી.પ્રજાપતિ નાયબ નિયામક-અંક(ઈ/ચા) અંક શાખા ૫૬૦૬૫ ૯૮૨૪૩૪૪૦૪૫ dahedp@gmail.com
૧૯ કુ.અનીતા આર.વૈશ્ય નાયબ નિયામક હિસાબી શાખા ૫૬૧૩૭ ૯૮૨૫૩૮૯૧૬૭ vaishyaanita1969@gmail.com
૨૦ ડૉ.આર.કે.પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા ૫૬૧૮૧ ૯૪૨૭૪૩૭૧૩૬ lbrgnr123@gmail.com
૨૧ ડૉ. પી.જે.દેરાશ્રી વહીવટી અધિકારી(ઈ/ચા) વહીવટી શાખા ૫૬૧૪૪ ૯૮૯૮૭૮૨૮૦૭ drderashri@gmail.com
૨૨ શ્રી એસ.આર.સગર વહીવટી અધિકારી(ઓડીટ) ઓડીટ ૫૬૧૭૭ ૯૯૭૪૦૬૪૪૩૫ doahaudit@gmail.com
૨૩ ડૉ. પી. જે. દેરાશ્રી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુ આરોગ્ય ૫૬૧૪૪ ૯૮૯૮૭૮૨૮૦૭ drderashri@gmail.com
૨૪ ડો. એમ. જે. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ડેરી શાખા ૫૬૧૭૮ ૯૪૨૭૦૨૯૩૧૯ dirdairy56178@gmail.com
૨૫ ડૉ. એન. જે. બ્રહ્મભટ્ટ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પ્રદર્શન શાખા ૫૬૦૬૭ ૯૮૭૯૩૨૪૧૧૩ dahexhi@gmail.com
૨૬ ડૉ. એચ.કે. મહીડા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા ૫૬૧૬૯ ૯૪૨૬૩૬૦૮૫૫ dah-icdp-ad1@gujarat.gov.in
૨૭ ડૉ.એસ.વી.ડાભી પશુચિકિત્સા અધિકારી ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા ૫૬૧૬૯ ૯૪૨૬૨૪૫૨૧૩ icdphqanml@gmail.com
૨૮ ડો. એસ.એસ. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા ૫૬૧૮૧ ૯૮૨૫૭૧૨૭૧૧ shaileshpatel14@gmail.com
૨૯ ડૉ.એન.યુ.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૪૨૮૧૦૪૧૮૪ nupateldabhali@yahoo.co.in
૩૦ ડૉ.બી.પી.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક મરઘાં શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૮૨૪૪૩૪૫૨૫ sheeppoultry-anihus@gujarat.gov.in
૩૧ ડૉ.એસ.ડી.પરીખ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ઘેટાં શાખા ૫૬૧૮૪ ૯૪૨૬૪૧૫૧૯૫ sheephq-anml@gujarat.gov.in
૩૨ ડો. બી. કે. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પ્રદર્શન શાખા ૫૬૦૬૭ ૯૮૨૫૪૪૩૦૨૬ dahexhi@gmail.com
૩૩ ડૉ વી.એમ. ફુલવાણી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ડેરી શાખા ૫૬૧૭૮ ૯૮૨૫૦૯૧૩૪૬ dirdairy56178@gmail.com
૩૪ ડૉ. એચ. વી. ગોરીયા નિયામકશ્રી ના તાંત્રિક મદદનીશ ડેરી શાખા ૫૬૧૮૬ ૯૯૯૮૧૧૬૨૫૪ hvgoriya@gmail.com
૩૫ ડૉ.એ.એન.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ડેરી શાખા ૫૬૧૭૮ ૯૮૨૪૫૫૧૩૦૧ dirdairy56178@gmail.com
૩૬ ડૉ.એસ.કે.પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ આરોગ્ય ૫૬૨૩૬ ૯૪૨૮૩૫૫૬૨૬ vethqanml@gmail.com
૩૭ ડૉ.એચ.એન.મોઢ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ આરોગ્ય ૫૬૧૩૩ ૯૪૨૮૬૪૬૫૦૦ vethqanml@gmail.com
૩૮ ડૉ.એસ.એસ.પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી એપિડેમિયોલોજી ૫૬૧૩૫ ૯૪૨૬૦૩૨૯૭૫ epihq-anml@gujarat.gov.in
૩૯ ડૉ.આર.આર.પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી એપિડેમિયોલોજી ૫૬૧૩૫ ૯૯૨૪૯૩૧૫૪૪ epihq-anml@gujarat.gov.in
૪૦ ડો. એમ. જે. પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પ્રદર્શન શાખા ૫૬૦૬૭ ૯૮૨૪૨૮૩૨૦૦ dahexhi@gmail.com
૪૧ શ્રી એન.એલ.મંડીર તાંત્રિક મદદનીશ(ઘાસચારા) ઘાસચારા શાખા ૫૬૧૭૧ ૯૪૨૮૪૦૫૭૬૭ narendramandir@gmail.com
૪૨ ડૉ. જે. બી. પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૭૨૫૦૯૫૫૩૧ jbpatel3161@gmail.com
૪૩ ડો. આર.સી.પરીખ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૭૧૪૧૦૬૬૩૬ drparikhvo@gmail.com
૪૪ ડૉ. ટી.જે. પુરોહિત પશુ ચિકિત્સા અધિકારી આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૬૦૧૭૬૦૭૧૨ tjpurohit@gmail.com
૪૫ ડૉ.એસ.એસ.ગાંધી પશુ ચિકિત્સા અધિકારી આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૮૯૮૨૮૪૭૨૭ sandipgandhi1965@gmail.com
૪૬ ડૉ. પી.જે. દેસાઈ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી ઘેંટા શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૪૨૮૭૫૪૩૩૫ sheephq-anml@gujarat.gov.in
૪૭ શ્રી આઈ.એમ.પટેલ હિસાબી અધિકારી(બજેટ) હિસાબી શાખા ૫૬૧૩૧ ૯૮૨૫૮૪૭૯૭૪ ip56082@gmail.com
૪૮ શ્રી આઈ.એમ.પટેલ હિસાબી અધિકારી(પગાર) હિસાબી શાખા ૫૬૧૩૧ ૯૮૨૫૮૪૭૯૭૪ ip56082@gmail.com
૪૯ શ્રી પી.આર.ભોજક મદદનીશ વહીવટી અધિકારી લીગલ શાખા - ૯૯૧૩૮૧૮૬૪૦ -
૫૦ નિકિતા પ્રજાપતિ સંશોધન અધિકારી અંક શાખા ૫૬૧૯૩ ૯૦૯૯૯૦૮૪૬૭ jt-dir3-anml@gujarat.gov.in.
૫૦ શ્રી એચ.વી.શાહ સંશોધન અધિકારી ઈ.ડી.પી. શાખા ૫૬૧૯૨ ૯૪૨૮૩૫૩૭૦૬ dahpvg@gmail.com
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation