પશુપાલન નિયામક

શાખાવાર વિગતો

નં. નામ હોદ્દો શાખા ફોન નં. મોબાઈલ ઈ-મેઈલ
1 ડો. એફ.એસ.ઠાકર પશુપાલન નિયામક પશુપાલન 56141 - dir-anml@gujarat.gov.in
2 ડો.કે.એ. વસાવા અધિક પશુપાલન નિયામક (ઈ/ચા) પશુપાલન 56190 - addir-anml@gujarat.gov.in
3 ડૉ.એન.બી.પ્રજાપતિ સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક(ઈ/ચા) આયોજન અને સંકલન 56139 - nbprajapati2000@yahoo.com
4 ડૉ.એન.બી.પ્રજાપતિ સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક(ઈ/ચા) અંક શાખા 56183 9825090032 jt-dir3-anml@gujarat.gov.in
5 ડૉ. કે. એ. વસાવા સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક(ઈ/ચા) ડેરી શાખા 56174 9879842626 dirdairy56178@gmail.com
6 ડૉ.સી.જી.ચૌધરી સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા 56134 9429059182 icdphq-anml@gujarat.gov.in
7 ડૉ.ડી.એમ.પટેલ સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક(ઈ/ચા) પશુપાલન 56176 9426503025 jt-dir2-anml@gujarat.gov.in
8 ડૉ.પી.જે.દેરાશ્રી ના.પ.પા.નિ.(મુ.મ.) ઈ/ચા પશુપાલન 56140 9898782807 drderashri@gmail.com
9 ડૉ.એચ.એન.મોઢ નાયબ પશુપાલન નિયામક પશુ આરોગ્ય 56184 9426503025 vethqanml@gmail.com
10 ડો. એચ.એમ.પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક(ઈ/ચા) ઘાસચારા શાખા 56173 9426448505 dydir-foddr-ah@gujarat.gov.in
11 ડૉ.સી.જી.ચૌધરી નાયબ પશુપાલન નિયામક ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા 56170 9429059182 icdphq-anml@gujarat.gov.in
12 ડૉ.એચ.કે.મહીડા ઈ/ચા. નાયબ પશુપાલન નિયામક આયોજન અને સંકલન 56138 9426360855 dah-pcb-dd@gujarat.gov.in
13 ડો. એન.બી. પ્રજાપતિ નાયબ પશુપાલન નિયામક મરઘાં શાખા 56185 9427335489 sheeppoultry-anihus@gujarat.gov.in
14 ડૉ. ડી.એમ.પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક ઘેંટા શાખા 56184 9426503025 sheephq-anml@gujarat.gov.in
15 ડૉ.કે.જી.ત્રિવેદી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ઘેંટા શાખા 56184 9879438691 sheephq-anml@gujarat.gov.in
16 કુ.નીતા પટેલ નાયબ નિયામક(મોજણી) અંક/ઈડીપી/પવગ 55992 9427953431 dydir-survey-anml@gujarat.gov.in
17 કુ.અનીતા આર.વૈશ્ય નાયબ નિયામક હિસાબી શાખા 56137 9825389167 vaishyaanita1969@gmail.com
18 ડૉ.આર.કે.પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા 56181 9427437136 lbrgnr123@gmail.com
19 શ્રી એસ.આર.સગર વહીવટી અધિકારી, ઈ/ચા. વહીવટી શાખા 56144 9974064435 ao-agr-gnr@gujarat.gov.in
20 શ્રી એસ.આર.સગર વહીવટી અધિકારી(ઓડીટ) ઓડીટ 56177 9974064435 doahaudit@gmail.com
21 ડૉ. પી. જે. દેરાશ્રી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુ આરોગ્ય 56144 9898782807 drderashri@gmail.com
22 ડો. એમ. જે. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ડેરી શાખા 56178 9427029319 dirdairy56178@gmail.com
23 ડૉ. એન. જે. બ્રહ્મભટ્ટ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પ્રદર્શન શાખા 56067 9879324113 dahexhi@gmail.com
24 ડૉ.કે.પી.ગજેરા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા 56169 9426510362 dah-icdp-ad1@gujarat.gov.in
25 ડૉ.એસ.બી.ડાભી પશુચિકિત્સા અધિકારી ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા 56169 9426245213 icdphqanml@gmail.com
26 ડો. એસ.એસ. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા 56181 9825712711 shaileshspatel14@gmail.com
27 ડૉ.એચ.કે.મહીડા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક આયોજન અને સંકલન 56234 9426360855 dah-pcb-dd@gujarat.gov.in
28 ડૉ.બી.પી.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક મરઘાં શાખા 56185 9824434525 sheeppoultry-anihus@gujarat.gov.in
29 ડો. બી. કે. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પ્રદર્શન શાખા 56067 9825443026 dahexhi@gmail.com
30 ડૉ. એચ. વી. ગોરીયા નિયામકશ્રી ના તાંત્રિક મદદનીશ ડેરી શાખા 56186 9998116254 dah-ta@gujarat.gov.in
31 ડૉ.એ.એન.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ડેરી શાખા 56178 9824551301 dirdairy56178@gmail.com
32 ડૉ.એસ.કે.પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ આરોગ્ય 56236 9428355626 vethqanml@gmail.com
33 ડૉ.એચ.એન.મોઢ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુ આરોગ્ય 56133 9428646500 vethqanml@gmail.com
34 ડૉ.એસ.એસ.પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી એપિડેમિયોલોજી 56135 9426032975 epihq-anml@gujarat.gov.in
35 ડૉ.આર.આર.પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી એપિડેમિયોલોજી 56135 9426880344 epihq-anml@gujarat.gov.in
36 ડો. એમ. જે. પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુધન શાખા 56181 9824283200 lbrgnr123@gmail.com
37 શ્રી એ.જે.દેસાઈ તાંત્રિક મદદનીશ(ઘાસચારા)(ઈ/ચા) ઘાસચારા શાખા 56171 9979552251 ajaydesai14@gmail.com
38 ડૉ. જે. બી. પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી આયોજન અને સંકલન 56234 9725095531 jbpatel3161@gmail.com
39 ડો. આર.સી.પરીખ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી આયોજન અને સંકલન 56234 9714106636 drparikhvo@gmail.com
40 ડૉ. ટી.જે. પુરોહિત પશુ ચિકિત્સા અધિકારી આયોજન અને સંકલન 56234 9601760712 dah.pcb.vo1@gujarat.gov.in
41 ડૉ. પી.જે. દેસાઈ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી ઘેંટા શાખા 56185 9428754335 sheephq-anml@gujarat.gov.in
42 ડૉ.એસ.એસ.પટેલ હિસાબી અધિકારી(પગાર, બજેટ) હિસાબી શાખા 56131 9825712711 shaileshspatel14@gmail.com
43 ડૉ. એન. જે. બ્રહ્મભટ્ટ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક(ઈ/ચા) લીગલ શાખા - 9879324113 dahexhi@gmail.com
44 ડૉ.એચ.એમ.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા 56181 9426448505 drharshad11@gmail.com
નં. નામ હોદ્દો શાખા ફોન નં. મોબાઈલ ઈ-મેઈલ
ડો. એફ.એસ.ઠાકર પશુપાલન નિયામક પશુપાલન ૫૬૧૪૧ - dir-anml@gujarat.gov.in
ડો. એફ.એસ.ઠાકર અધિક પશુપાલન નિયામક (ઈ/ચા) પશુપાલન ૫૬૧૯૦ - addir-anml@gujarat.gov.in
ડૉ.એન.બી.પ્રજાપતિ સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક(ઈ/ચા) આયોજન અને સંકલન ૫૬૧૩૯ - nbprajapati2000@yahoo.com
ડૉ.એન.બી.પ્રજાપતિ સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક(ઈ/ચા) અંક શાખા ૫૬૧૮૩ ૯૮૨૫૦૯૦૦૩૨ jt-dir3-anml@gujarat.gov.in
ડૉ. કે. એ. વસાવા સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક(ઈ/ચા) ડેરી શાખા ૫૬૧૭૪ ૯૮૭૯૮૪૨૬૨૬ dirdairy56178@gmail.com
ડૉ.સી.જી.ચૌધરી સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા ૫૬૧૩૪ ૯૪૨૯૦૫૯૧૮૨ icdphq-anml@gujarat.gov.in
ડૉ.ડી.એમ.પટેલ સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક(ઈ/ચા) પશુપાલન ૫૬૧૭૬ ૯૪૨૬૫૦૩૦૨૫ jt-dir2-anml@gujarat.gov.in
ડૉ.પી.જે.દેરાશ્રી ના.પ.પા.નિ.(મુ.મ.) ઈ/ચા પશુપાલન ૫૬૧૪૦ ૯૮૯૮૭૮૨૮૦૭ drderashri@gmail.com
ડૉ.ડી.એમ.પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક પશુ આરોગ્ય ૫૬૧૮૪ ૯૪૨૬૫૦૩૦૨૫ vethqanml@gmail.com
૧૦ ડો. પી.એચ.સુતરિયા નાયબ પશુપાલન નિયામક ઘાસચારા શાખા ૫૬૧૭૩ ૯૮૯૮૦૦૯૬૩૪ phsutariya@gmail.com
૧૧ ડૉ.સી.જી.ચૌધરી નાયબ પશુપાલન નિયામક ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા ૫૬૧૭૦ ૯૪૨૯૦૫૯૧૮૨ icdphq-anml@gujarat.gov.in
૧૨ ડૉ.એચ.કે.મહીડા ઈ/ચા. નાયબ પશુપાલન નિયામક આયોજન અને સંકલન ૫૬૧૩૮ ૯૪૨૬૩૬૦૮૫૫ dah-pcb-dd@gujarat.gov.in
૧૩ ડો. એન.બી. પ્રજાપતિ નાયબ પશુપાલન નિયામક મરઘાં શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૪૨૭૩૩૫૪૮૯ sheeppoultry-anihus@gujarat.gov.in
૧૪ ડૉ. ડી.એમ.પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક ઘેંટા શાખા ૫૬૧૮૪ ૯૪૨૬૫૦૩૦૨૫ sheephq-anml@gujarat.gov.in
૧૫ ડૉ.કે.જી.ત્રિવેદી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ઘેંટા શાખા ૫૬૧૮૪ ૯૮૭૯૪૩૮૬૯૧ sheephq-anml@gujarat.gov.in
૧૬ કુ.નીતા પટેલ નાયબ નિયામક(મોજણી) અંક/ઈડીપી/પવગ ૫૫૯૯૨ ૯૪૨૭૯૫૩૪૩૧ jt-dir3-anml@gujarat.gov.in.
૧૭ કુ.અનીતા આર.વૈશ્ય નાયબ નિયામક હિસાબી શાખા ૫૬૧૩૭ ૯૮૨૫૩૮૯૧૬૭ vaishyaanita1969@gmail.com
૧૮ ડૉ.આર.કે.પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા ૫૬૧૮૧ ૯૪૨૭૪૩૭૧૩૬ lbrgnr123@gmail.com
૧૯ શ્રી કલ્પેશ ભટ્ટ વહીવટી અધિકારી વહીવટી શાખા ૫૬૧૪૪ ૯૦૯૯૦૬૪૮૪૭ ao-agr-gnr@gujarat.gov.in
૨૦ શ્રી એસ.આર.સગર વહીવટી અધિકારી(ઓડીટ) ઓડીટ ૫૬૧૭૭ ૯૯૭૪૦૬૪૪૩૫ doahaudit@gmail.com
૨૧ ડૉ. પી. જે. દેરાશ્રી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુ આરોગ્ય ૫૬૧૪૪ ૯૮૯૮૭૮૨૮૦૭ drderashri@gmail.com
૨૨ ડો. એમ. જે. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ડેરી શાખા ૫૬૧૭૮ ૯૪૨૭૦૨૯૩૧૯ dirdairy56178@gmail.com
૨૩ ડૉ. એન. જે. બ્રહ્મભટ્ટ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પ્રદર્શન શાખા ૫૬૦૬૭ ૯૮૭૯૩૨૪૧૧૩ dahexhi@gmail.com
૨૪ ડૉ.કે.પી.ગજેરા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા ૫૬૧૬૯ ૯૪૨૬૫૧૦૩૬૨ dah-icdp-ad1@gujarat.gov.in
૨૫ ડૉ.એસ.વી.ડાભી પશુચિકિત્સા અધિકારી ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા ૫૬૧૬૯ ૯૪૨૬૨૪૫૨૧૩ icdphqanml@gmail.com
૨૬ ડો. એસ.એસ. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા ૫૬૧૮૧ ૯૮૨૫૭૧૨૭૧૧ shaileshspatel14@gmail.com
૨૭ ડૉ.એચ.કે.મહીડા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૪૨૬૩૬૦૮૫૫ dah-pcb-dd@gujarat.gov.in
૨૮ ડૉ.બી.પી.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક મરઘાં શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૮૨૪૪૩૪૫૨૫ sheeppoultry-anihus@gujarat.gov.in
૨૯ ડો. બી. કે. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પ્રદર્શન શાખા ૫૬૦૬૭ ૯૮૨૫૪૪૩૦૨૬ dahexhi@gmail.com
૩૦ ડૉ. એચ. વી. ગોરીયા નિયામકશ્રી ના તાંત્રિક મદદનીશ ડેરી શાખા ૫૬૧૮૬ ૯૯૯૮૧૧૬૨૫૪ hvgoriya@gmail.com
૩૧ ડૉ.એ.એન.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ડેરી શાખા ૫૬૧૭૮ ૯૮૨૪૫૫૧૩૦૧ dirdairy56178@gmail.com
૩૨ ડૉ.એસ.કે.પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ આરોગ્ય ૫૬૨૩૬ ૯૪૨૮૩૫૫૬૨૬ vethqanml@gmail.com
૩૩ ડૉ.એચ.એન.મોઢ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુ આરોગ્ય ૫૬૧૩૩ ૯૪૨૮૬૪૬૫૦૦ vethqanml@gmail.com
૩૪ ડૉ.એસ.એસ.પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી એપિડેમિયોલોજી ૫૬૧૩૫ ૯૪૨૬૦૩૨૯૭૫ epihq-anml@gujarat.gov.in
૩૫ ડૉ.આર.આર.પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી એપિડેમિયોલોજી ૫૬૧૩૫ ૯૪૨૬૮૮૦૩૪૪ epihq-anml@gujarat.gov.in
૩૬ ડો. એમ. જે. પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુધન શાખા ૫૬૧૮૧ ૯૮૨૪૨૮૩૨૦૦ lbrgnr123@gmail.com
૩૭ શ્રી એન.એલ.મંડીર તાંત્રિક મદદનીશ(ઘાસચારા) ઘાસચારા શાખા ૫૬૧૭૧ ૯૪૨૮૪૦૫૭૬૭ narendramandir@gmail.com
૩૮ ડૉ. જે. બી. પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૭૨૫૦૯૫૫૩૧ jbpatel3161@gmail.com
૩૯ ડો. આર.સી.પરીખ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૭૧૪૧૦૬૬૩૬ drparikhvo@gmail.com
૪૦ ડૉ. ટી.જે. પુરોહિત પશુ ચિકિત્સા અધિકારી આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૬૦૧૭૬૦૭૧૨ tjpurohit@gmail.com
૪૧ ડૉ. પી.જે. દેસાઈ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી ઘેંટા શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૪૨૮૭૫૪૩૩૫ sheephq-anml@gujarat.gov.in
૪૨ ડૉ.એસ.એસ.પટેલ હિસાબી અધિકારી(પગાર, બજેટ) હિસાબી શાખા ૫૬૧૩૧ ૯૮૨૫૭૧૨૭૧૧ shaileshspatel14@gmail.com
૪૩ શ્રી પી.આર.ભોજક મદદનીશ વહીવટી અધિકારી લીગલ શાખા - ૯૯૧૩૮૧૮૬૪૦ dbc94416@gmail.com
૪૪ એમ.જી.ખીમસુરીયા સંશોધન અધિકારી ઈડીપી,પવગ, મોજણી ૫૬૧૯૩ ૯૯૭૮૦૫૮૧૪૬ mehulkhimsuriya413@gmail.com
૪૪ ડૉ.એચ.એમ.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા ૯૪૨૬૪૪૮૫૦૫ drharshad11@gmail.com
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation