પશુપાલન નિયામક

Branch Wise Details

નામ હોદ્દો શાખા ફોન નં. મોબાઈલ ઈ-મેઈલ
ડો. એ.જે. કાછિઆપટેલ પશુપાલન નિયામક પશુપાલન ૫૬૧૪૧ dir-anml@gujarat.gov.in
ડૉ. એફ.એસ. ઠાકર અધિક પશુપાલન નિયામક
(ઈ/ચા)
પશુપાલન ૫૬૧૯૦ ૯૪૨૮૦૪૯૫૬૫ addl-anml@gujarat.gov.in
ડૉ.એન.બી.પ્રજાપતિ સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક
(ઈ/ચા)
આયોજન અને સંકલન ૫૬૧૪૧ ૯૪૨૭૩૩૫૪૮૯ jt-dir1-anml@gujarat.gov.in
ડૉ. એફ.એસ. ઠાકર સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક અંક શાખા ૫૬૧૮૩ ૯૪૨૮૦૪૯૫૬૫ jt-dir2-anml@gujarat.gov.in.
ડૉ. કે. એ. વસાવા સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક
(ઈ/ચા)
ડેરી શાખા ૫૬૧૭૪ ૯૮૭૯૮૪૨૬૨૬ jt-dir5-anml@gujarat.gov.in
ડૉ. કે.ડી. સોલંકી સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા ૫૬૧૭૦ jt-dir2-anml@gujarat.gov.in
ડો. બી.જે. પરમાર સંયુક્ત પશુપાલન નિયામક પશુપાલન ૫૬૧૭૬ ૯૮૨૫૦૯૦૦૩૨ addl-anml@gujarat.gov.in
ડો. એ.કે. ગણાત્રા નાયબ પશુપાલન નિયામક પશુ આરોગ્ય ૫૬૧૩૬ ૯૮૨૫૭૯૧૬૯૬ vethq-anml@gujarat.gov.in
ડો. એમ.કે. ચૌહાણ નાયબ પશુપાલન નિયામક એપિડેમિયોલોજી ૫૬૧૩૫ ૯૫૫૮૮૧૯૩૫૧ epihq-anml@gujarat.gov.in
ડો. પી.એચ.સુતરિયા નાયબ પશુપાલન નિયામક ઘાસચારા શાખા ૫૬૧૭૩ ૯૮૯૮૦૦૯૬૩૪ phsutariya@gmail.com
ડો. એચ. પી. પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક મુખ્ય મથક ૫૬૧૪૦ ૯૮૨૫૬૬૬૨૫૫ hasmukhpatel261@gmail.com
ડૉ.આર.કે.પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક
(ઈ/ચા)
ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા ૫૬૧૭૦
ડો. કે.કે. રાવલ નાયબ પશુપાલન નિયામક આયોજન અને સંકલન ૫૬૧૩૮ ૯૪૨૬૦૨૯૬૪૦ kkraval1506@gmail.com
ડો. એન.બી. પ્રજાપતિ નાયબ પશુપાલન નિયામક મરઘાં શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૪૨૭૩૩૫૪૮૯ nbprajapati2000@yahoo.com
ડૉ ડી.એમ. પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક ઘેંટા શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૪૨૬૫૦૩૦૨૫
કુ.નીતા પટેલ નાયબ નિયામક(મોજણી) અંક શાખા ૫૫૯૯૨
ડૉ.કે.વી.પ્રજાપતિ નાયબ નિયામક-અંક
(ઈ/ચા)
અંક શાખા ૫૬૦૬૫ ૯૮૨૪૩૪૪૦૪૫ statistics-anihus@gujarat.gov.in
શ્રી. એમ.આઈ. સાલેહ નાયબ પશુપાલન નિયામક હિસાબી શાખા ૫૬૧૩૭ ૯૮૨૫૨૧૦૭૮૨
ડો. કે. આંર. મોદી નાયબ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા ૫૬૧૮૧ ૯૯૦૪૦૩૬૧૪૬ jt-dir2-anml@gujarat.gov.in
ડૉ. એસ.એસ.પટેલ વહીવટી અધિકારી
(ઈ/ચા)
વહીવટી શાખા ૫૬૧૪૪ ૯૮૨૫૭૧૨૭૧૧
ડો. કે. આંર. મોદી વહીવટી અધિકારી(ઓડીટ)
-ઈ/ચા
ઓડીટ સેલ ૫૬૧૭૭ ૯૯૦૪૦૩૬૧૪૬
ડૉ. પી. જે. દેરાશ્રી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુ આરોગ્ય ૫૬૧૩૪ ૯૪૨૮૬૪૬૫૦૦
ડો. એમ. જે. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ડેરી શાખા ૫૬૧૭૮ ૯૪૨૬૦૨૯૬૪૦
ડૉ. એન. જે. બ્રમ્હભટ્ટ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પ્રદર્શન શાખા ૫૬૦૬૭ ૯૮૭૯૩૨૪૧૧૩
ડૉ. એચ.કે. મહીડા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ઘ.પ.સુ.યો. (મુ.મ.) શાખા ૫૬૧૭૦ ૯૪૨૬૩૬૦૮૫૫
ડો. એસ.એસ. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા ૫૬૧૮૧ ૯૮૨૫૭૧૨૭૧૧ shaileshpatel14@gmail.com
ડો. આર.ડી. ઉપાધ્યાય મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા ૫૬૧૮૧ ૯૪૨૬૫૩૪૦૪૪
ડો. એસ.વી.સોની મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પશુધન શાખા ૫૬૧૮૧ ૯૪૨૬૩૬૧૬૨૯ lbrgnr123@gmail.com
ડો. ટી.એ. સિંધી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૮૨૫૩૨૫૭૧૬
ડો. બી. પી. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક મરઘાં શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૮૨૪૪૩૪૫૨૫ sheeppoultryanihus@gujarat.gov.in
ડો. પી. એચ. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ઘેંટા શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૯૦૯૧૫૪૭૭૨
ડો. બી. કે. પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક પ્રદર્શન શાખા ૫૬૦૬૭ ૯૮૨૫૪૪૩૦૨૬
ડૉ વી.એમ. ફુલવાણી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક બજાર નિયંત્રણ એકમ ૫૬૧૭૮ ૯૮૨૫૦૯૧૩૪૬
ડૉ. એચ. વી. ગોરીયા નિયામકશ્રી ના તાંત્રિક મદદનીશ ડેરી શાખા ૫૬૧૩૪ ૯૯૯૮૧૧૬૨૫૪
ડૉ.સરોજ પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ આરોગ્ય ૫૬૧૩૪ ૯૪૨૮૩૫૫૬૨૬ vethqanml@gmail.com
ડો. પી. વી. ગોહીલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી એપિડેમિયોલોજી ૫૬૧૩૫ ૯૯૦૯૦૩૨૦૫૩ epihq-anml@gujarat.gov.in
ડો. આર.જી. પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી એપિડેમિયોલોજી ૫૬૧૩૫ ૯૮૨૪૨૬૩૯૯૦ epihq-anml@gujarat.gov.in
ડો. એમ. જે. પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પ્રદર્શન શાખા ૫૬૦૬૭ ૯૮૨૪૨૮૩૨૦૦
શ્રી એન.એલ.મંડીર તાંત્રિક મદદનીશ(ઘાસચારા) ઘાસચારા શાખા ૫૬૧૭૩ ૯૪૨૮૪૦૫૭૬૭ narendramandir@gmail.com
ડૉ જે. બી. પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૭૨૫૦૯૫૫૩૧
ડો. આર.સી.પરીખ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી
(ઈ/ચા)
આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૭૧૪૧૦૬૬૩૬
ડૉ. ટી.જે. પુરોહિત પશુ ચિકિત્સા અધિકારી આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૬૦૧૭૬૦૭૧૨ tjpurohit@gmail.com
ડૉ.એસ.એસ.ગાંધી પશુ ચિકિત્સા અધિકારી આયોજન અને સંકલન ૫૬૨૩૪ ૯૮૯૮૨૮૪૭૨૭ sandipgandhi1965@gmail.com
ડૉ. પી.જે. દેસાઈ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી ઘેંટા શાખા ૫૬૧૮૫ ૯૪૨૮૭૫૪૩૩૫
શ્રી બિમલ જે શાહ હિસાબી અધિકારી હિસાબી શાખા ૫૬૧૩૧ ૯૪૨૭૭૦૦૦૨૩
ખાલી હિસાબી અધિકારી હિસાબી શાખા ૫૬૧૩૦
ખાલી સંશોધન અધિકારી અંક શાખા ૫૬૧૯૩
ડો. એન. જે. બ્રમ્હભટ્ટ મદદનીશ વહીવટી અધિકારી
(ઈ/ચા)
લીગલ શાખા ૫૬૧૮૨ ૯૮૭૯૩૨૪૧૧૩
શ્રી એચ.વી.શાહ સંશોધન અધિકારી ઈ.ડી.પી. શાખા ૫૬૦૬૪ ૯૪૨૮૩૫૩૭૦૬ vetguj3438@gujarat.gov.in
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation