પશુપાલન નિયામક

પશુ અને ભેંસ વિકાસ

 • પશુપાલકો પશુપાલનના ધંધા માટે પ્રોત્સાહીત થાય તથા ઉચ્ચ આનુવંશિક ગુણો ધરાવતા પશુઓ મેળવી તેનો પશુસંવર્ધન માટે ઉપયોગ થાય તે હેતુસર દર વર્ષે ઓલાદવાર દૂધ ઉત્પાદન હરીફાઇનું આયોજન કરી પશુપાલકોને પ્રોત્સાહીત કરવામાં આવે છે.
 • પશુપાલનના ધંધાને મોટા પાયે અપનાવી રોજગાર લક્ષી બનાવવા માટે નાબાર્ડએ નક્કી કરેલ પશુની કિંમતના આધારે (૧ થી ૨૦) દુધાળા પશુઓના ફાર્મની સ્થાપના માટે બેંકો દ્વારા આપવામાં આવતી લોન સામે વાર્ષિક મહત્તમ ૧૨% ના દરે ૧૦૦% સુધીની વ્યાજ સહાય પાંચ વર્ષ સુધી આપવામાં આવે છે.
 • મહારોગચાળા, રોગચાળા તથા અકસ્માતે પશુ અપમ્રુત્યુ સમયે પશુપાલકને આર્થિક મદદ મળી રહે તે હેતુસર સરકારશ્રીએ નિયત કરેલ કિંમત મુજબની મ્રુત્યુ સહાય ચુકવવામાં આવે છે.
 • વધુ માહિતી માટે નજીકના કાર્યરત પશુદવાખાના, પ્રાથમિક પશુસારવાર કેન્દ્ર નો સંપર્ક કરવાનો રહે છે.

પશુ અને ભેંસ વિકાસની લાભાર્થી યોજનાઓ

 • સરકારશ્રીની પશુસંવર્ધન નીતિ મુજબ પશુસંવર્ધન દ્વારા પશુઓમાં ઉત્પાદન અને ઉત્પાદ્કતા વધારવા પશુઓલાદ સુધારણાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.
 • ઘનિષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજના અંતર્ગત પશુસંવર્ધન માટે કૃત્રિમ બીજ્દાનની સવલત પૂરી પાડવામાં આવે છે.
 • બાંગરા કે નબળી ઓલાદના સાંઢના ખસીકરણ દ્વારા નબળી ઓલાદ અટકાવવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.
 • પશુઓમાં જાતીય આરોગ્ય કેમ્પોનુ આયોજન કરી પશુપાલકોને ઘરબેઠાં તેમના ઓછી ઉત્પાદન ક્ષમતા ધરાવતા પશુઓને મફત સારવાર આપી ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.
 • રાજ્યમાં ઘનિષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજના અંતર્ગત કુલ ૯૮૯ કૃત્રિમ બીજ્દાન કેન્દ્રો ખાતે ઉપરોક્ત સુવિધા ઉપ્લબ્ધ છે.
 • આ ઉપરાંત પ્રાથમિક પશુસારવાર કેંન્દ્ર, વિવિધ લક્ષી ગ્રામ્ય પ્રાથમિક પશુઆરોગ્ય કેન્દ્ર, પશુદવાખાના અનેવેટરીનરી પોલિક્લીનીક ખાતે પણ ઉપરોક્ત સુવિધા ઉપ્લબ્ધ છે.
 • વધુ માહિતી માટે નજીકના કાર્યરત પ્રાથમિક પશુસારવાર કેંન્દ્ર, ઘનિષ્ટ પશુસુધારણા યોજના ના ઉપકેન્દ્ર, વિવિધ લક્ષી ગ્રામ્ય પ્રાથમિક પશુઆરોગ્ય કેન્દ્ર, પશુદવાખાના નો સંપર્ક કરવાનો રહે છે.

પશુ અને ભેંસ વિકાસની લાભાર્થી યોજનાઓ

 • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
 • Government of Gujarat : External website that opens in a new window
 • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation