પશુપાલન નિયામક

પશુ અને ભેંસ વિકાસ

 • સરકારશ્રીની પશુસંવર્ધન નીતિ મુજબ પશુસંવર્ધન દ્વારા પશુઓમાં ઉત્પાદન અને ઉત્પાદ્કતા વધારવા પશુઓલાદ સુધારણાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.
 • ઘનિષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજના અંતર્ગત પશુસંવર્ધન માટે કૃત્રિમ બીજ્દાનની સવલત પૂરી પાડવામાં આવે છે.
 • બાંગરા કે નબળી ઓલાદના સાંઢના ખસીકરણ દ્વારા નબળી ઓલાદ અટકાવવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.
 • પશુઓમાં જાતીય આરોગ્ય કેમ્પોનુ આયોજન કરી પશુપાલકોને ઘરબેઠાં તેમના ઓછી ઉત્પાદન ક્ષમતા ધરાવતા પશુઓને મફત સારવાર આપી ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.
 • રાજ્યમાં ઘનિષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજના અંતર્ગત કુલ ૯૮૯ કૃત્રિમ બીજ્દાન કેન્દ્રો ખાતે ઉપરોક્ત સુવિધા ઉપ્લબ્ધ છે.
 • આ ઉપરાંત પ્રાથમિક પશુસારવાર કેંન્દ્ર, વિવિધ લક્ષી ગ્રામ્ય પ્રાથમિક પશુઆરોગ્ય કેન્દ્ર, પશુદવાખાના અનેવેટરીનરી પોલિક્લીનીક ખાતે પણ ઉપરોક્ત સુવિધા ઉપ્લબ્ધ છે.
 • વધુ માહિતી માટે નજીકના કાર્યરત પ્રાથમિક પશુસારવાર કેંન્દ્ર, ઘનિષ્ટ પશુસુધારણા યોજના ના ઉપકેન્દ્ર, વિવિધ લક્ષી ગ્રામ્ય પ્રાથમિક પશુઆરોગ્ય કેન્દ્ર, પશુદવાખાના નો સંપર્ક કરવાનો રહે છે.

પશુ અને ભેંસ વિકાસની લાભાર્થી યોજનાઓ

 • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
 • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
 • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation