પશુપાલન નિયામક

ડાઉનલોડસ

અ. નં. વિગતો / વિષય ડોક્યુમેન્ટ
એક યાર્ડ મરઘાં એકમ માટે બેંકોની સ્ત્રી લાભાર્થીઓની સહાય માટે અરજી ફોર્મ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (26.9 KB)
વ્યાવસાયિક મરઘી ઉછેર માટે અનુસૂચિત જાતિ ના ઉમેદવારોને રોજગાર આપવા માટેની યોજના માટેના અરજી ફોર્મ - આ યોજના પક્ષીઓ માટે ૨૫ RIR પૂરી પાડે છે. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (27.4 KB)
ઘાસચારો પાક ના પ્રદર્શન પ્લોટ માટે અરજી ફોર્મ, ફોર્મ નં:- 1 F PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (55.6 KB)
હેન્ડ સંચાલિત ચફ કટર માટે અરજી ફોર્મ, ફોર્મ નં:- 3 F PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (50 KB)
શેડ ઘાસ માટે અરજી ફોર્મ, ફોર્મ નં:- 4 F PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (64.9 KB)
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation