પશુપાલન નિયામક

ઘાસચારા વિકાસ

 • રાજ્યમાં પશુપાલનનો વિકાસ ગ્રામ્ય કક્ષાએ વધુ રહ્યો છે. ગ્રામ્ય કક્ષાએ વસતાં, નાના સીમાંત ખેડૂતો, ખેત મજુરો અને જમીન વિહોણા લોકો પશુપાલનનો વ્યવસાય કરીને,જીવન નિર્વાહ કરી શકે તે હેતુથી,ગ્રામ્ય કક્ષાએ પડી રહેલ ગૌચર જમીનમાં વિકાસ કરી, સરકારશ્રી હસ્તકના ફાર્મોની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે.જેમાં બારેમાસ લીલો ચારો ઉગાડી,નહી નફો નહી નુકશાનના ધોરણે,આદિવાસી અને બિન આદિવાસી વિસ્તારના પશુપાલકોને પુરા પાડવા,વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતોનું વાવેતર કરવામાં આવે છે અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ ટુંકી જમીન ધરાવતા પશુપાલકોને માટે ઘણું જ ઉપયોગી બને છે.
 • પશુપાલકો ઘાસચારાની સુધારેલ જાતોથી વાકેફ થાય અને તેનો ઘાસચારામાં બિયારણ મીનીકીટ તરીકે ઉપયોગ કરે તે હેતુસર બિયારણ વૃધ્ધિ કેન્દ્રો ખાતેથી ઘાસચારા બિયારણનાં મીનીકીટ તૈયાર કરી,પશુપાલકોને જરૂરી માહિતી સાથે,વિનામુલ્યે પુરા પાડવામાં આવે છે.
 • ઘાસચારાનો બગાડ અટકાવી, ઉત્પાદન ખર્ચમાં ઘટાડો થાય તે માટે વિધુત સંચાલિત ચાફકટર તેમજ માનવ સંચાલિત ચાફકટર ખરીદી પર સહાય આપવામાં આવે છે.
 • પશુઓનું ઠંડી, ગરમી અને વરસાદ જેવી વાતાવરણની પ્રતિકુળ અસરોથી રક્ષણ થાય, તે માટેની કેટલ શેડ સહાયની યોજના અમલમાં છે. તે જ રીતે જનરલ કેટેગરીના પશુપાલકો કે જેની પાસે ઓછામાં ઓછા ૧૦,૧૫,૨૦ કે ૨૫ પશુઓ હોય તેમને વધુમાં વધુ પશુ દીઠ ૫૦૦૦/- રૂ. કે તેથી ઓછામાં ઓછી રકમ લેખે અનુક્રમે ૫૦,૦૦૦/-,૭૫,૦૦૦/-,૧,૦૦,૦૦૦/- કે ૧,૨૫,૦૦૦/- રૂ.ની કેટલશેડ,ગમાણ,પાણીની ટાંકી અને સ્ટોર રૂમ બાંધવા માટેની યોજના ચાલુ વર્ષથી અમલમાં આવેલ છે.
 • અનુસુચિત જાતિ કેટેગરીના પશુપાલકો માટે ૨(બે) પશુઓ માટે મહત્તમ રૂ.૧૫,૦૦૦ની કેટલશેડની યોજના પણ અમલમાં છે.
 • ભારત સરકારની પણ ઘાસચારાના વિકાસ માટે જુદી જુદી યોજનાઓ જેવી કે:-
  • Fodder production from Non-Forest wasteland/rangeland/grassland/non-arable land
  • Fodder seed production/Procurement & Distribution.
  • Distribution of Hand driven chaff cutters
  • Distribution of power driven chaff cutters
  • High capacity Fodder block making units
  • Silage Making unit
 • પશુ દવાખાના, ઘનિષ્ટ પશુસુધારણા યોજના ના ઉપકેન્દ્ર અને ઘાસચારા ફાર્મ જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા આ કામગીરી કરવામાં આવે છે

ઘાસચારા વિકાસની લાભાર્થી યોજનાઓ

 • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
 • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
 • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation