પશુપાલન નિયામક

ઘાસચારા વિકાસ

 • રાજ્યમાં પશુપાલનનો વિકાસ ગ્રામ્ય કક્ષાએ વધુ રહ્યો છે. ગ્રામ્ય કક્ષાએ વસતાં, નાના સીમાંત ખેડૂતો, ખેત મજુરો અને જમીન વિહોણા લોકો પશુપાલનનો વ્યવસાય કરીને,જીવન નિર્વાહ કરી શકે તે હેતુથી,ગ્રામ્ય કક્ષાએ પડી રહેલ ગૌચર જમીનમાં વિકાસ કરી, સરકારશ્રી હસ્તકના ફાર્મોની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે. જેમાં બારેમાસ લીલો ચારો ઉગાડી,નહી નફો નહી નુકશાનના ધોરણે,આદિવાસી અને બિન આદિવાસી વિસ્તારના પશુપાલકોને પુરા પાડવા,વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતોનું વાવેતર કરવામાં આવે છે અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ ટુંકી જમીન ધરાવતા પશુપાલકોને માટે ઘણું જ ઉપયોગી બને છે.
 • પશુપાલકો ઘાસચારાની સુધારેલ જાતોથી વાકેફ થાય અને તેનો ઘાસચારામાં બિયારણ મીનીકીટ તરીકે ઉપયોગ કરે તે હેતુસર બિયારણ વૃધ્ધિ કેન્દ્રો ખાતેથી ઘાસચારા બિયારણનાં મીનીકીટ તૈયાર કરી,પશુપાલકોને જરૂરી માહિતી સાથે,વિનામુલ્યે પુરા પાડવામાં આવે છે.
 • ઘાસચારાનો બગાડ અટકાવી, ઉત્પાદન ખર્ચમાં ઘટાડો થાય તે માટે વિધુત સંચાલિત ચાફકટર ખરીદી પર સહાય આપવામાં આવે છે.પશુઓનું ઠંડી, ગરમી અને વરસાદ જેવી વાતાવરણની પ્રતિકુળ અસરોથી રક્ષણ થાય, તે માટેની કેટલ શેડ સહાયની યોજના અમલમાં છે. અનુસુચિત જાતિ કેટેગરીના પશુપાલકો માટે ૨(બે) પશુઓ માટે મહત્તમ રૂ.૧૮,૦૦૦ની કેટલશેડ બાંધવા માટેની યોજના ચાલુ વર્ષથી અમલમાં છે.
 • દુધાળા પશુઓની તંદુરસ્તી માટે જરૂરી સારા ચારા માટે જરૂરી નાણા ખર્ચી શકતા નથી.આથી દુધાળા પશુઓની તંદુરસ્તી તથા તેમની ક્ષમતા મુજબ ઉત્પાદન શકિત જળવાઈ રહે તે માટે ખેતરમાં ચારા પાકનું વાવેતર કરવા માટે સુધારેલ બિયારણ મીનીકીટના સ્વરૂપે અનુસુચિત જાતિના લોકોને આપવામાં આવે છે.
 • ભારત સરકારની પણ ઘાસચારાના વિકાસ માટે જુદી જુદી યોજનાઓ જેવી કે:-
  • Fodder production from Non-Forest wasteland/rangeland/grassland/non-arable land
  • Fodder seed production/Procurement & Distribution.
  • Distribution of Hand driven chaff cutters
  • Distribution of power driven chaff cutters
  • High capacity Fodder block making units
  • Silage Making unit નું અમલીકરણ NLM મારફતે થાય છે.
 • પશુ દવાખાના, ઘનિષ્ટ પશુસુધારણા યોજના ના ઉપકેન્દ્ર અને ઘાસચારા ફાર્મ જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા આ કામગીરી કરવામાં આવે છે

ઘાસચારા વિકાસ માટે જુદી જુદી યોજનાઓ

ઘાસચારા વિકાસની લાભાર્થી યોજનાઓ

એકીકૃત ઘાસચારા વિકાસ યોજના હેઠળ ઘાસચારાનાં મીનીકીટ

 • હેતુ

  જેનાં વાવેતરથી નિદર્શન પ્‍લોટનાં રૂપમાં તેનો પ્રચાર અને પ્રસાર થાય. પ્‍લોટ ગામના અન્‍ય ખેડૂતોને બતાવી તેનાં લાભનું નિદર્શન કરવું

 • યોજનાનો લાભ કોને મળી શકે?

  નાના ખેડૂતો, સિમાંત ખેડૂતો, સામાન્‍ય ખેડૂતો, બક્ષી પંચ ખેડૂતો/ પશુપાલકોને

 • યોજના અન્‍વયે સહાય કયા સ્‍વરૂપે મળશે?

  વસ્‍તુ સ્‍વરૂપે ઘાસચારા પાકનાં બીજ, કલ્‍ચર

 • યોજના-યુનિટની એકમ કિંમત

  અંદાજે રૂ. ૪૦૦/-

 • સહાયની ટકાવારી

  ૧00 % વસ્‍તુ સ્‍વરૂપે

 • મહત્તમસહાય રૂપિયા

  વસ્‍તુ સ્‍વરૂપે વીના મૂલ્યે

 • અરજી પત્રક કયાંથી મળી શકે?

  પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્‍દ્ર ખાતેથી પશુધન નિરીક્ષક પાસેથી અથવા પશુદવાખાના ખાતેથી પશુચિકિત્‍સા અધિકારી મારફતે

 • યોજનાની શરતો અને બોલીઓ
  • મિનિકીટસ મેળવવા માટે ખેડૂતને પોતાની જમીન હોવી જરૂરી છે.
  • પ્‍લોટ બનાવ્‍યા બાદ સ્‍થાનિક પશુધન નિરીક્ષક-પશુચિકિત્‍સા અધિકારી તેમજ ખાતાનાં તાંત્રિક અધિકારી-કર્મચારીઓને બતાવવો જરૂરી છે.
  • કાપણીં કપાયા બાદ ઉત્પન્‍ન થયેલ ચારાનું વજન પશુચિકિત્‍સા અધિકારી અથવા પશુધન નિરીક્ષકને ત્‍યાં નોંધ કરાવવું.
  • પ્‍લોટ ગામના અન્‍ય ખેડૂતોને બતાવી તેના લાભનું નિદર્શન કરવું.
  • પિયતની સુવિધા હોવી જરૂરી છે.
 • અરજી પત્રક સાથે રજુ કરવાના દાખલા-પ્રમાણપત્રો
  • ૭-૧૨ તલાટી નો દાખલો
  • ૮-અ તલાટી નો દાખલો
 • અરજદાર પાસે અન્‍ય કઈ કઈ સવલતો-સાધનો હોવા જોઈએ? (દા.ત. જમીન, પશુઓ, પાણી)
  • પિયત વાળી જમીન
  • પશુઓ
  • ૧૦ ગુંઠા જમીન હોવી જોઈએ.

એકીકૃત ઘાસચારા વિકાસ યોજના હેઠળ વિધુત સંચાલિત ચાફકટર માટે સહાય

 • હેતુ

  ખેડૂત-પશુપાલકો ચાફકટરથી લીલો કે સૂકાચારાનો 30% બગાડ અટકાવી શકે છે. તેઓ પોતાના પશુઓને ચાફીંગ કરેલો લીલો-સૂકોચારો આપતાં નિરણનો બચાવ કરી શકે છે.

 • યોજનાનો લાભ કોને મળી શકે?

  નાના ખેડૂતો, સિમાંત ખેડૂતો, સામાન્‍ય ખેડૂતો, બક્ષી પંચ ખેડૂતો/ પશુપાલકોને

 • યોજના અન્‍વયે સહાય કયા સ્‍વરૂપે મળશે?

  નાણાં સ્‍વરૂપે

 • યોજના-યુનિટની એકમ કિંમત

  અંદાજે રૂ. ૨૦,૦૦૦/-

 • સહાયની ટકાવારી

  ૭પ %

 • મહત્તમસહાય રૂપિયા

  રૂ. ૧૫,૦૦૦/- અથવા ખરીદ કિંમતનાં ૭૫%, બેમાંથી જે ઓછું હોય તે

 • અરજી પત્રક કયાંથી મળી શકે?

  પશુપાલકે www.ikhedut.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે અને અરજી પ્રિન્ટ આઉટ લઈ અરજી પર દર્શાવેલ કચેરીના સરનામે રજુ કરવાની રહેશે.

 • યોજનાની શરતો અને બોલીઓ
  • જે ખેડૂત-પશુપાલક ઓછામાં ઓછા ૫(પાંચ) કે તેથી વધુપશુઓ રાખતા હોય તેને જ આ યોજનાનો લાભ મળી શકે.
  • ખેડૂત-પશુપાલકે પશુઓને ચાફ કરીને જ લીલો-સૂકોચારો નિરણ કરવાનો રહેશે
  • સરકાર માન્ય એમ્પેનલ થયેલ વેપારી પાસેથી ચાફકટર ખરીદી બીલ રજુ કરવાનું રહેશે.
 • અરજી પત્રક સાથે રજુ કરવાના દાખલા-પ્રમાણપત્રો

  વિધુત સંચાલિત ચાફકટર ખરીદીનું બીલ

એકીકૃત ઘાસચારા વિકાસહેઠળ કેટલશેડ ૫ અને ૧૦ પશુઓ માટેમાટેની ઘાસચારા વિકાસની સહાય યોજના

 • હેતુ

  સામાન્ય વર્ગના પશુપાલકો પાસે પોતાનાં પશુઓ માટે કોંઢ (કેટલશેડ), પાણીની ટાંકી, ગમાણ તથા સ્ટોર રૂમ માટેની સવગડતા ઉભી કરવી સહાયની યોજના.

 • યોજનાનો લાભ કોને મળી શકે?

  સામાન્ય વર્ગના પશુપાલકોને

 • યોજના અન્‍વયે સહાય કયા સ્‍વરૂપે મળશે?

  વસ્‍તુ સ્‍વરૂપે ઘાસચારા પાકનાં બીજ, કલ્‍ચર

 • યોજના-યુનિટની એકમ કિંમત

  ૫ પશુઓ માટે અદાજીત રૂ. ૧૨૬૦૦૦/-

  ૧૦ પશુઓ માટે અદાજીત રૂ.૨૫૦૦૦૦/-

 • સહાયની ટકાવારી

  પ0 %

 • મહત્તમસહાય રૂપિયા

  ૫ પશુઓ માટે કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા વધુમાં વધુ રૂ.૬૩,૦૦૦/-

  ૧૦ પશુઓ માટે કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા વધુમાં વધુ રૂ.૧,૨૫,૦૦૦/-

 • અરજી પત્રક કયાંથી મળી શકે?

  પશુપાલકે www.ikhedut.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે અને અરજી પ્રિન્ટ આઉટ લઈ અરજી પર દર્શાવેલ કચેરીના સરનામે રજુ કરવાની રહેશે.

 • યોજનાની શરતો અને બોલીઓ
  • સામાન્ય વર્ગના ખેડૂત-પશુપાલક ઓછામા ઓછા ૫(પાંચ) અથવા ૧૦(દસ) પશુઓ રાખતા હોય તેને જ આ યોજનાનો લાભ મળી શકે.
 • અરજી પત્રક સાથે રજુ કરવાના દાખલા-પ્રમાણપત્રો
  • માલિકીની જમીન અંગેનો તલાટી કમ મંત્રીનો દાખલો
  • બારકોડ રેશન કાર્ડની નકલ
 • અરજદાર પાસે અન્‍ય કઈ કઈ સવલતો-સાધનો હોવા જોઈએ? (દા.ત. જમીન, પશુઓ, પાણી)
  • અરજદાર પાસે ૫ પશુઓ અથવા ૧૦ પશુઓ હોવા જોઈએ.
  • પોતાની માલીકીની જમીન.

એકીકૃત ઘાસચારા વિકાસ હેઠળ નવી યોજના સાયલેજ બેગ

 • હેતુ

  ચોમાસાના પાણીથી લીલો ઘાસચારો ઉગાડી લીલી અવસ્થામાં સાફ કરી ઓછી જગ્યામાં સંગ્રહ થઇ શકે છે. તેમજ અછતના સમયમાં પશુઓનો નીભાવ થઇ શકે છે. સાયલેજ ઓછી જમીનમાં વધુ પશુઓ રાખવાની તક પૂરી પાડે છે. ઘાસચારાના સાયલેજમાં વધુ પ્રોટીન, ખાદ્ય દ્રવ્યો તથા વિટામિન્સ હોય છે.

 • યોજનાનો લાભ કોને મળી શકે?

  સામાન્ય જાતિના ખેડૂતો/ પશુપાલકોને

 • યોજના અન્‍વયે સહાય કયા સ્‍વરૂપે મળશે?

  વસ્‍તુ સ્‍વરૂપે પોલીપ્રોપલીન સાયલેજ બેગ

 • યોજના-યુનિટની એકમ કિંમત (૫૦૦ કિ.ગ્રા. અને ૧૦૦૦ કિ.ગ્રા.)

  ૫૦૦ કિ.ગ્રા. માટે રૂ.૭૦૦/- અને ૧૦૦૦ કિ.ગ્રા. માટે રૂ.૧૦૦૦/-

 • સહાયની ટકાવારી

  ૭૫ % વસ્‍તુ સ્‍વરૂપે

 • મહત્તમસહાય રૂપિયા

  ૫૦૦ કિ.ગ્રા. માટે ખરીદ કીમતનાં ૭૫% અથવા રૂ. ૫૨૫/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે

  ૧૦૦૦ કિ.ગ્રા. માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૭૫૦/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે

 • અરજી પત્રક કયાંથી મળી શકે?

  પશુપાલકે www.ikhedut.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે અને અરજી પ્રિન્ટ આઉટ લઈ અરજી પર દર્શાવેલ કચેરીના સરનામે રજુ કરવાની રહેશે.

 • યોજનાની શરતો અને બોલીઓ
  • સાયલેજ બેગ મેળવવા માટે ખેડૂતની પાસે લીલોચારો હોવો જોઈએ.
  • લીલોચારો ચાફિંગ કરેલો હોવો જોઈએ.
  • પશુચિકિત્‍સા અધિકારી અથવા પશુધનનિરીક્ષકની રૂબરૂમાં સાયલેજ ભરવો.
  • સરકાર માન્ય એમ્પેનલ થયેલ વેપારી પાસેથી સાઈલેજ બેગ ખરીદી બીલ રજુ કરવાનું રહેશે.
 • અરજી પત્રક સાથે રજુ કરવાના દાખલા-પ્રમાણપત્રો
  • માલિકીની જમીન અંગેનો તલાટી કમ મંત્રીનો દાખલો
  • બારકોડ રેશન કાર્ડ
 • અરજદાર પાસે અન્‍ય કઈ કઈ સવલતો-સાધનો હોવા જોઈએ? (દા.ત. જમીન, પશુઓ, પાણી)
  • અરજદાર પાસે પશુઓ હોવા જોઈએ.

આદિવાસી વિસ્‍તાર વિકાસ યોજના હેઠળ ઘાસચારાના મીનીકીટ

 • હેતુ

  જેનાં વાવેતરથી નિદર્શન પ્‍લોટના રૂપમાં તેનો પ્રચાર અને પ્રસાર થાય. પ્‍લોટ ગામના અન્‍ય ખેડૂતોને બતાવી તેનાં લાભનું નિદર્શન કરવું.

 • યોજનાનો લાભ કોને મળી શકે?

  આદિવાસી ખેડૂતો/ પશુપાલકોને

 • યોજના અન્‍વયે સહાય કયા સ્‍વરૂપે મળશે?

  વસ્‍તુ સ્‍વરૂપે - ઘાસચારા પાકનાં બીજ, કલ્‍ચર

 • યોજના-યુનિટની એકમ કિંમત

  અંદાજે રૂ. ૪૦૦/-

 • સહાયની ટકાવારી

  ૧00 % વસ્‍તુ સ્‍વરૂપે

 • મહત્તમસહાય રૂપિયા

  વસ્‍તુ સ્‍વરૂપે વીના મૂલ્યે

 • અરજી પત્રક કયાંથી મળી શકે?

  પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્‍દ્ર - પશુધન નિરીક્ષક અથવા પશુદવાખાના - પશુચિકિત્‍સા અધિકારી

 • યોજનાની શરતો અને બોલીઓ
  • મિનિકીટસ મેળવવા માટે ખેડૂતને પોતાની જમીન હોવી જરૂરી છે.
  • પ્‍લોટ બનાવ્‍યા બાદ સ્‍થાનિક પશુધન નિરીક્ષક-પશુચિકિત્‍સા અધિકારી તેમજ ખાતાના તાંત્રિક અધિકારી - કર્મચારીઓને બતાવવો જરૂરી છે.
  • કાપણી કપાયા બાદ ઉત્પન્‍ન થયેલ ચારાનું વજન પશુચિકિત્‍સા અધિકારી અથવા પશુધન નિરીક્ષકને ત્‍યાં નોંધ કરાવવું
  • પ્‍લોટ ગામના અન્ય ખેડૂતોને બતાવી તેનાં લાભનું નિદર્શન કરવું
  • પિયતની સુવિધા હોવી જરૂરી છે.
 • અરજી પત્રક સાથે રજુ કરવાના દાખલા-પ્રમાણપત્રો
  • ૭-૧૨ તલાટી નો દાખલો
  • ૮-અ તલાટી નો દાખલો
  • અનુસૂચિત જન જાતિનો દાખલો
 • અરજદાર પાસે અન્‍ય કઈ કઈ સવલતો-સાધનો હોવા જોઈએ? (દા.ત. જમીન, પશુઓ, પાણી)
  • પિયત વાળી જમીન(૧૦ ગુંઠા)
  • અરજદાર પાસે પશુઓ હોવા જોઈએ.

આદિવાસી વિસ્‍તાર વિકાસ યોજના હેઠળ વિધુત સંચાલિત ચાફકટર માટે સહાય

 • હેતુ

  ખેડૂત-પશુપાલકો ચાફકટરથી લીલો કે સૂકાચારાનો 30% બગાડ અટકાવી શકે છે. તેઓ પોતાનાપશુઓને ચાફીંગ કરેલો લીલો-સૂકોચારો આપતાં નિરણનો બચાવ કરી શકે છે.

 • યોજનાનો લાભ કોને મળી શકે?

  આદિવાસી ખેડૂતો/પશુપાલકોને

 • યોજના અન્‍વયે સહાય કયા સ્‍વરૂપે મળશે?

  નાણાં સ્‍વરૂપે

 • યોજના-યુનિટની એકમ કિંમત

  અંદાજે રૂ. ૨૦,૦૦૦/-

 • સહાયની ટકાવારી

  ૭પ %

 • મહત્તમસહાય રૂપિયા

  રૂ. ૧૫,૦૦૦/- અથવા ખરીદ કિંમતનાં ૭૫%, બેમાંથી જે ઓછું હોય તે

 • અરજી પત્રક કયાંથી મળી શકે?

  પશુપાલકે www.ikhedut.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે અને અરજી પ્રિન્ટ આઉટ લઈ અરજી પર દર્શાવેલ કચેરીના સરનામે રજુ કરવાની રહેશે.

 • યોજનાની શરતો અને બોલીઓ
  • જે ખેડૂત-પશુપાલક ઓછામાં ઓછા ૫(પાંચ) કે તેથી વધુપશુઓ રાખતા હોય તેનેજ આ યોજનાનો લાભ મળી શકે.
  • ખેડૂત પશુપાલકે પશુઓને ચાફ કરીને જ લીલો-સૂકોચારો નિરણ કરવાનો રહેશે.
  • સરકાર માન્ય એમ્પેનલ થયેલ વેપારી પાસેથી ચાફકટર ખરીદી બીલ રજુ કરવાનું રહેશે.
 • અરજી પત્રક સાથે રજુ કરવાના દાખલા-પ્રમાણપત્રો
  • વિધુત સંચાલિત ચાફકટર ખરીદીનું બીલ
  • અનુસૂચિત જનજાતિનો દાખલો

અનુસુચિત જાતિનાં લોકો માટે સુધારેલ ઘાસચારા બીજ

 • હેતુ

  દુધાળા પશુઓની તંદુરસ્તી માટે જરૂરી સારા ચારા માટે જરૂરી નાણા ખર્ચી શકતા નથી.આથી દુધાળા પશુઓની તંદુરસ્તી તથા તેમની ક્ષમતા મુજબ ઉત્પાદન શકિત જળવાઈ રહે તે માટે ખેતરમાં ચારા પાકનું વાવેતર કરવા માટે સુધારેલ બિયારણ મીનીકીટના સ્વરૂપે આપવામાં આવે છે.

 • યોજનાનો લાભ કોને મળી શકે?

  અનુસુચિત જાતિના ખેડૂતો/ પશુપાલકોને

 • યોજના અન્‍વયે સહાય કયા સ્‍વરૂપે મળશે?

  વસ્‍તુ સ્‍વરૂપે ઘાસચારા પાકનાં બીજ, કલ્‍ચર

 • યોજના-યુનિટની એકમ કિંમત

  અંદાજે રૂ. ૪૦૦/-

 • સહાયની ટકાવારી

  ૧00 % વસ્‍તુ સ્‍વરૂપે

 • મહત્તમસહાય રૂપિયા

  વસ્‍તુ સ્‍વરૂપે વીના મૂલ્યે

 • અરજી પત્રક કયાંથી મળી શકે?

  ઘનિષ્ઠ પશુ સારવાર યોજનાનાં ઉપકેન્દ્ર પરથી

 • યોજનાની શરતો અને બોલીઓ
  • મીનીકીટ મેળવવા માટે ખેડૂતને પોતાની જમીન હોવી જરૂરી છે.
  • પ્‍લોટ બનાવ્‍યા બાદ સ્‍થાનિક પશુધન નિરીક્ષક-પશુચિકિત્‍સા અધિકારી તેમજખાતાનાં તાંત્રિક અધિકારી-કર્મચારીઓને બતાવવો જરૂરી છે.
  • કાપણીં કપાયા બાદ ઉત્પન્‍ન થયેલ ચારાનું વજન પશુચિકિત્‍સા અધિકારી અથવા પશુધનનિરીક્ષકને ત્‍યાં નોંધ કરાવવું
  • પ્‍લોટ ગામના અન્‍ય ખેડૂતોને બતાવી તેના લાભનું નિદર્શન કરવું• પ્‍લોટ ગામના અન્‍ય ખેડૂતોને બતાવી તેના લાભનું નિદર્શન કરવું
  • પિયતની સુવિધા હોવી જરૂરી છે.
 • અરજી પત્રક સાથે રજુ કરવાના દાખલા-પ્રમાણપત્રો
  • ૭-૧૨ તલાટી નો દાખલો
  • ૮-અ તલાટી નો દાખલો
 • અરજદાર પાસે અન્‍ય કઈ કઈ સવલતો-સાધનો હોવા જોઈએ? (દા.ત. જમીન, પશુઓ, પાણી)
  • પિયત વાળી જમીન
  • અરજદાર પાસે પશુઓ હોવા જોઈએ
  • ૧૦ ગુંઠા જમીન હોવી જોઈએ.

અનુસુચિત જાતિનાં લોકો માટે પોલીપ્રોપલીન સાઈલેજ બેગ

 • હેતુ

  ચોમાસાના પાણીથી લીલો ઘાસચારો ઉગાડી લીલી અવસ્થામાં સાફ કરી ઓછી જગ્યામાં સંગ્રહ થઇ શકે છે. તેમજ અછતના સમયમાં પશુઓનો નીભાવ થઇ શકે છે. સાયલેજ ઓછી જમીનમાં વધુ પશુઓ રાખવાની તક પૂરી પાડે છે. ઘાસચારાના સાયલેજમાં વધુ પ્રોટીન, ખાદ્ય દ્રવ્યો તથા વિટામિન્સ હોય છે.

 • યોજનાનો લાભ કોને મળી શકે?

  અનુસુચિત જાતિના ખેડૂતો/ પશુપાલકોને

 • યોજના અન્‍વયે સહાય કયા સ્‍વરૂપે મળશે?

  વસ્‍તુ સ્‍વરૂપે પોલીપ્રોપલીન સાયલેજ બેગ

 • યોજના-યુનિટની એકમ કિંમત

  ૫૦૦ કિ.ગ્રા. માટે રૂ.૭૦૦/- અને ૧૦૦૦ કિ.ગ્રા. માટે રૂ.૧૦૦૦/-

 • સહાયની ટકાવારી

  ૭૫ % વસ્‍તુ સ્‍વરૂપે

 • મહત્તમસહાય રૂપિયા

  ૫૦૦ કિ.ગ્રા. માટે ખરીદ કીમતનાં ૭૫% અથવા રૂ. ૫૨૫/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે

  ૧૦૦૦ કિ.ગ્રા. માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૭૫૦/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે

 • અરજી પત્રક કયાંથી મળી શકે?

  પશુપાલકે www.ikhedut.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે અને અરજી પ્રિન્ટ આઉટ લઈ અરજી પર દર્શાવેલ કચેરીના સરનામે રજુ કરવાની રહેશે.

 • યોજનાની શરતો અને બોલીઓ
  • સાયલેજ બેગ મેળવવા માટે ખેડૂતની પાસે લીલોચારો હોવો જોઈએ.
  • લીલોચારો ચાફિંગ કરેલો હોવો જોઈએ.
  • પશુચિકિત્‍સા અધિકારી અથવા પશુધનનિરીક્ષકની રૂબરૂમાં સાયલેજ ભરવો..
  • સરકાર માન્ય એમ્પેનલ થયેલ વેપારી પાસેથી સાઈલેજ બેગ ખરીદી બીલ રજુ કરવાનું રહેશે.
 • અરજી પત્રક સાથે રજુ કરવાના દાખલા-પ્રમાણપત્રો
  • બારકોડ રેશનકાર્ડ
  • અનુસુચિત જાતિનો દાખલો
 • અરજદાર પાસે અન્‍ય કઈ કઈ સવલતો-સાધનો હોવા જોઈએ? (દા.ત. જમીન, પશુઓ, પાણી)
  • અરજદાર પાસે પશુઓ હોવા જોઈએ.

અનુસુચિત જાતિ પેટા વિકાસ યોજના હેઠળ વિધુત સંચાલિત ચાફકટર માટે સહાય

 • હેતુ

  ખેડૂત-પશુપાલકો ચાફકટરથી લીલો કે સૂકાચારાનો 30% બગાડ અટકાવી શકે છે. તેઓ પોતાના પશુઓને ચાફીંગ કરેલો લીલો-સૂકોચારો આપતાં નિરણનો બચાવ કરી શકે છે.

 • યોજનાનો લાભ કોને મળી શકે?

  અનુસુચિત જાતિના ખેડૂતો/ પશુપાલકોને

 • યોજના અન્‍વયે સહાય કયા સ્‍વરૂપે મળશે?

  નાણાં સ્‍વરૂપે

 • યોજના-યુનિટની એકમ કિંમત

  અંદાજે રૂ. ૨૦,૦૦૦/-

 • સહાયની ટકાવારી

  ૭પ %

 • મહત્તમસહાય રૂપિયા

  રૂ. ૧૫,૦૦૦/- અથવા ખરીદ કિંમતનાં ૭૫%, બેમાંથી જે ઓછું હોય તે

 • અરજી પત્રક કયાંથી મળી શકે?

  પશુપાલકે www.ikhedut.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે અને અરજી પ્રિન્ટ આઉટ લઈ અરજી પર દર્શાવેલ કચેરીના સરનામે રજુ કરવાની રહેશે.

 • યોજનાની શરતો અને બોલીઓ
  • જે ખેડૂત-પશુપાલક ઓછામાં ઓછા ૫(પાંચ) કે તેથી વધુપશુઓ રાખતા હોય અને વીજળીનું જોડાણ હોય તેને જ આ યોજનાનો લાભ મળી શકે.
  • ખેડૂત પશુપાલકે પશુઓને ચાફ કરીને જ લીલો-સૂકોચારો નિરણ કરવાનો રહેશે.
  • સરકાર માન્ય એમ્પેનલ થયેલ વેપારી પાસેથી ચાફકટર ખરીદી બીલ રજુ કરવાનું રહેશે.
 • અરજી પત્રક સાથે રજુ કરવાના દાખલા-પ્રમાણપત્રો
  • વિધુત સંચાલિત ચાફકટર ખરીદીનું બીલ
  • અનુસૂચિત જાતિનો દાખલો
 • અરજદાર પાસે અન્‍ય કઈ કઈ સવલતો-સાધનો હોવા જોઈએ? (દા.ત. જમીન, પશુઓ, પાણી)
  • અરજદાર પાસે પશુઓ હોવા જોઈએ.

અનુસુચિત જાતિ પેટા વિકાસ યોજના હેઠળ ૨(બે)પશુઓ માટે કેટલ શેડ, ગમાણ, પાણીની ટાંકી તથા ડોલ માટે સહાય

 • હેતુ

  ગરીબ પશુપાલકો પાસે પોતાનાં પશુઓ બાંધવા માટે અને તેમને રક્ષણ આપવા માટે કોંઢ (કેટલશેડ) ની સવગડતા ઉભી કરવી

 • યોજનાનો લાભ કોને મળી શકે?

  અનુસુચિત જાતિના ખેડૂતો/ પશુપાલકોનેે

 • યોજના અન્‍વયે સહાય કયા સ્‍વરૂપે મળશે?

  નાણાં સ્‍વરૂપે

 • યોજના-યુનિટની એકમ કિંમત

  અંદાજે રૂ.૩૬,000/-

 • સહાયની ટકાવારી

  પ0 %

 • મહત્તમસહાય રૂપિયા

  રૂ. ૧૮,૦૦૦/- અથવા ખરીદ કિંમતનાં ૫૦%, બેમાંથી જે ઓછું હોય તે

 • અરજી પત્રક કયાંથી મળી શકે?

  પશુપાલકે www.ikhedut.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે અને અરજી પ્રિન્ટ આઉટ લઈ અરજી પર દર્શાવેલ કચેરીના સરનામે રજુ કરવાની રહેશે.

 • યોજનાની શરતો અને બોલીઓ
  • અનુસુચિત જાતિના જે ખેડૂત-પશુપાલક ઓછામાં ઓછા ૨(બે) પશુઓ રાખતા હોય તેને જ આ યોજનાનો લાભ મળી શકે.
 • અરજી પત્રક સાથે રજુ કરવાના દાખલા-પ્રમાણપત્રો
  • માલિકીની જમીન અંગેનો તલાટી કમ મંત્રીનો દાખલો
  • બારકોડ રેશન કાર્ડની નકલ
  • અનુસૂચિત જાતિનો દાખલો
 • અરજદાર પાસે અન્‍ય કઈ કઈ સવલતો-સાધનો હોવા જોઈએ? (દા.ત. જમીન, પશુઓ, પાણી)
  • અરજદાર પાસે ઓછામાં ઓછા ૨ પશુઓ હોવાં જોઈએ.
  • પોતાની માલિકીની જમીન
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
 • Government of Gujarat : External website that opens in a new window
 • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation