પશુપાલન નિયામક

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 12-08-2016 કપય/૧૧/૨૦૧૬/૧૭૯/પી-૧ પીપીપી મોડેલ અંતર્ગત પોલીટેકનીક ઇન એનીમલ હસબન્ડરીની સ્થાપનાની યોજના અંગે સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવા માટે રૂ. ૧૪૦.૦૦ લાખની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. _2__04-2403-101-19_Rs._140.00_Lakhs_Polytechnic_in_AH-PPP_mode.pdf (48 KB)
2 28-07-2016 વીએચડી/૧૨૨૦૧૫/૩૩૯૩/પ-૧ પાંચ નવીન જિલ્લામાં વેટરનરી પોલીક્લીનીકની સ્થાપના - મહીસાગર, બોટાદ, મોરબી, ગીર સોમનાથ અને દ્વારકા. _5__04-2403-101-11_Rs._200.13_Lakhs_Polyclinics_Non-Tribal.pdf (81 KB)
3 27-07-2016 એસડીપી/૧૦/૨૦૧૫/૩૩૮૮/પી-૧ સઘન પશુ વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ ઘનિષ્ઠ પશુ સુધારણા હેઠળના ઘટક જામનગર ખાતે કચેરીના નવીન બાંધકામ કરવાની યોજના. _12__84-4403-102-42_Rs._89.07_Lakhs_ICDP_Jamnagar.pdf (42 KB)
4 16-07-2016 કપય/૧૧/૨૦૧૬/૧૫૨/પી-૧ પીપીપી મોડેલ અંતર્ગત કોલેજ ઓફ ડેરી સાયન્સની માંડવી ખાતે સ્થાપનાની યોજના અંગે સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવા માટે રૂ. ૨૭૫.૦૦ લાખની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. _4__04-2403-101-19_Rs._275.00_Lakhs_Dairy_Science_College-PPP_Mode.pdf (51 KB)
5 14-07-2016 કપય/૧૧/૨૦૧૫/૩૪૧૭/પી-૧ કામધેનું યુનિવર્સીટીની સ્થાપના અને તેના વિવિધ ઘટકોના દ્રઢીકરણની યોજનાઓ અને સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવા માટે રૂ. ૧૦૦૦.૦૦ લાખની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. _3__04-2403-101-19_RS._1000.00_Lakhs_Kamdhenu_Strengthening.pdf (110 KB)
6 11-07-2016 સીડીએસ/૧૧/૨૦૧૫/૩૩૮૧/પી-૧ રાજ્યના જીલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘોને એરિયા સ્પેસીફિક મીનરલ મિક્ષ્ચર પ્લાન્ટની સ્થાપના માટે સહાયની પ્રોત્સાહક યોજના. _16__04-2404-001-03_Rs._1026.00_Lakhs_Mineral_Mixture_Plants.pdf (598 KB)
7 08-07-2016 એસડીપી-૧૩/૨૦૧૫/૩૩૮૬/પી-૧ રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં રાજકોટ જિલ્લામાં એક નવું ફ્રોઝન સીમેન સ્ટેશન સ્થાપવાની નવી યોજનાને સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષમાં વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. _10__84-4403-102-42_Rs._1018.00_Lakhs_FSS_Saurashtra.pdf (42 KB)
8 07-07-2016 એસડીપી/૧૩/૨૦૧૬/૪૭૩/પી-૧ ગોસંવર્ધન કેન્દ્ર - માંડવી જીલ્લો સુરત ખાતે એક નવું ફ્રોઝન સીમેન સ્ટેશન સ્થાપવાની યોજના. _11__84-4403-102-42_Rs._1018.00_Lakhs_FSS_Mandvi.pdf (40 KB)
9 07-07-2016 વીએચડી/૧૨૨૦૧૫/૩૩૯૨/પ-૧ ચાર નવીન જિલ્લામાં વેટરનરી પોલીક્લીનીકની સ્થાપના - તાપી, નર્મદા, ડાંગ - આહવા અને છોટાઉદેપુર _1__96-2403-796-11_Rs._160.00_Lakhs_Tribal_Polyclinics.pdf (571 KB)
10 27-06-2016 એસડીપી/૧૦૨૦૧૫/૩૩૮૯/પી-૧ ફ્રોઝન સીમેન સ્ટેશન, પાટણ સંલગ્ન "સેન્ટ્રલ સીમેન બેંક, પાટણ" ની સ્થાપનાની યોજના. _8__04-2403-102-05_Rs._200.00_Lakhs_Central_Semen_Bank.pdf (42 KB)
11 21-06-2016 સીડીએસ/૧૧/૨૦૧૫/૩૩૯૦/પી-૧ પશુપાલન નિયામકની કચેરી ખાતેની આંકડા શાખાને સંગીન બનાવવા માટેની કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજના (૫૦:૫૦ % હિસ્સો) સન ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષમાં અમલમાં મુકવા માટેની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. _7__04-2403-113-03_Rs._4.66_Lakhs_Central_and_State_with_Correction.pdf (29 KB)
12 04-06-2016 એસડીપી/૧૩૨૦૧૫-૩૩૮૨/પી-૧ સઘન પશુ વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ બે નવી ઘનિષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજના ઘટકો (૧) અરવલ્લી અને (૨) નવસારી શરુ કરવાની વિભાગ - ૧ નવી બાબતની યોજના. _13__96-2403-796-03_Rs._55.35_ICDP_Arvalli_Navsari.pdf (193 KB)
13 04-06-2016 એસડીપી/૧૦/૨૦૧૫/૩૩૮૩/પી-૧ સઘન પશુ વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ નવીન ઘનિષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજના ઘટક - બોટાદ શરુ કરવાની નવી બાબતની યોજના. _14__95-2403-102-05_Rs._61.83_Lakhs_ICDP_Botad.pdf (193 KB)
14 31-05-2016 એસડીપી/૧૩/૨૦૧૫/૩૩૮૭/પી-૧ ફ્રોઝન સીમેન સ્ટેશન, પાટણ સંલગ્ન કવોરેન્ટાઇન સ્ટેશન, મહેસાણા ખાતે સ્થાપવાની યોજના. _9__84-4403-102-42_Rs._600.00_Lakhs.pdf (53 KB)
15 18-05-2016 વીએચડી/૧૨/૨૦૧૫/૩૪૦૬/પી-૧ પોરબંદર જીલ્લાના ધરમપુર ખાતે હાઈટેક વેટરનરી પોલીક્લીનીક ની સ્થાપના. _28__101-11_Rs.174.07_Lakhs.pdf (247 KB)
123456789101112
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation