પશુપાલન નિયામક

સરકારી ઠરાવ

ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 28-03-2019 એસડીપી/૧૨૨૦૧૮/૧૫૬૦/પી.૧ પશુધન વસતિ ગણતરી એકમ સ્થાપના સને ૨૦૧૯-૨૦, ૧૦૦% કેન્દ્ર પુરસ્કૃત ચાલુ યોજના પી.૧ 20th-LC-Tharav.pdf (2 MB)
2 26-03-2019 એસડીપી/૧૨/૨૦૧૮/૧૫૦૯/પી.૧ ૧૦૨-૫ ચાલુ યોજના પી.૧ 3-102-5-Scheme-2019-20.pdf (337 KB)
3 26-03-2019 એસડીપી/૧૨/૨૦૧૮/૩૯૪/પી.૧ ૭૯૬-૧૯ સ્થાયી ખર્ચ પી.૧ 4-796-19-Scheme-2019-20.pdf (54 KB)
4 25-03-2019 એસડીપી/૧૨/૨૦૧૮/૧૫૦૮/પી.૧ આદિજાતી વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ, સઘન પશુ વિકાસ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ઘનિષ્ઠ પશુ સુધારના યોજના વડોદરા હેઠળના છ કેન્દ્રો ચાલુ રાખવા તથા ઘનિષ્ઠ પશુસુધારના યોજના ઘટક પંચમહાલ, ભરૂચ, તાપી, દાહોદ, નર્મદા, અરવલ્લી તથા નવસારી ચાલુ રાખવાની યોજના બાબત. પી.૧ ICDP-tharav.pdf (6 MB)
5 25-03-2019 એસડીપી/૧૨/૨૦૧૮/૧૫૧૦/પી.૧ ૧૦૨-૨ યોજના પી.૧ 1-102-Scheme-2019-20.pdf (143 KB)
6 25-03-2019 એસડીપી/૧૨/૨૦૧૮/૧૭૮૮/પી.૧ ૧૦૨-૪૨ ચાલુ યોજના પી.૧ 2-10-42-Scheme-2019-20.pdf (128 KB)
7 13-06-2018 સીડીએસ/૧૧/૨૦૧૭/૧૮૦૭/પી.૧ નેશનલ લાઈવ સ્ટોક મિશન- (૬૦:૪૦ % કે‌ન્દ્ર પુરસ્કૃત) યોજના હેઠળ રૂપિયા ૨૮૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ મંજુર કરવા બાબત. પી.૧ 06.pdf (508 KB)
8 01-06-2018 એસડીપી/૧૨/ ૨૦૧૭/૧૭૬૬/પી.૧ સઘન પશુ વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ આદિવાસી વિસ્તારમાં ઘનિષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજના ઘટક વડોદરા,પંચમહાલ,ભરૂચ, તાપી, દાહોદ, નર્મદા, અરવલ્લી તથા નવસારીહેઠળના મહેકમને વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ માં ચાલુ રાખવા બાબત પી.૧ 8__796_3__Mahekam_Tharav_2018-19.pdf (738 KB)
9 09-05-2018 એસડીપી/૧૨/ ૨૦૧૭/૧૮૦૧/પી.૧ (૧)(અ)સઘન પશુ વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ ઘ.પ.સુ.યો.ઘટકો અમદાવાદ ,મહેસાણા, રાજકોટ, વડોદરા, જુનાગઢ, વલસાડ, હિંમતનગર, ભાવનગર, પાલનપુર, સુરત, પાટણ, આણંદ, ગાંધીનગર, ખેડા, જામનગર, સુરેન્દ્રનગર, ભરૂચ, અમરેલી, નર્મદા પી.૧ 6__102_5__Mahekam_Tharav_2018-19.pdf (757 KB)
10 09-05-2018 એસડીપી/૧૨/ ૨૦૧૭/૧૭૬૫/પી.૧ સઘન પશુ વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ ઘનિષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજનાના ઘટકો અમરેલી,કચ્છ(ભુજ) તથા બોટાદ હેઠળના મહેકમને વર્ષ:-૨૦૧૮-૧૯ માં ચાલુ રાખવાની યોજના પી.૧ 7__102_2__Mahekam_Tharav_2018-19.pdf (86 KB)
11 17-04-2018 સીડીએસ/૧૩૨૦૧૭/૧૭૬/પી-૧ પશુપાલન નિયામકશ્રીની કચેરી ખાતે કોપીયર મશીન ખરીદવા બાબત. 3.pdf (154 KB)
12 17-04-2018 વીએચડી/૧૨૨૦૧૮/૪૮/પી-૧ જિલ્લા પંચાયત નર્મદા માટે ફરતા પશુ દવાખાના, રાજપીપળાના રદબાતલ થયેલ વાહન સામે નવું વાહન ખરીદવા બાબત. 6.pdf (168 KB)
13 17-04-2018 વીએચડી/૧૨૨૦૧૮/૪૦/પી-૧ રાજ્યની જિલ્લા પંચાયત હસ્તકની પશુસારવાર સંસ્થાઓના નવા મકાનોનું ગટર ,પાણી , વિજળીની સુવિધાવાળું મકાન તથા કમ્પાઉન્ડ વોલનું બાંધકામ અને મરામત કામની યોજના. 7.pdf (687 KB)
14 17-04-2018 સીડીએસ/૧૩૨૦૧૭/૯૪/પી-૧ સ્વ રોજગારી હેતુ - પશુપાલન વ્યવસાય માટે ૧૨ દુધાળા પશુના ડેરી ફાર્મ સ્થાપનાની સહાયની યોજના. 13.pdf (271 KB)
15 17-04-2018 સીડીએસ/૧૩૨૦૧૭/૯૪/પી.૧ સ્વ રોજગારીના હેતુ પશુપાલન વ્યવસાય માટે ૧૨ દુધાળા પશુના ડેરી ફાર્મ સ્થાપનાની સહાયની યોજના પી.૧ milch-animal-12-gr.pdf (1 MB)
12345678910111213141516
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation