પશુપાલન નિયામક

સરકારી ઠરાવ

ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 28-08-2019 એએચએસ/૧૩૨૦૧૯/૬૨૦/પી.૧. પશુચિકિત્સા અધિકારીની રદ થયેલ જગ્યાઓ સામે નવી બે જગ્યાઓ ઉભી કરવા બાબત રૂ. ૬.૨૪ લાખ. પી.૧ tharav-28-8-19.pdf (2 MB)
2 22-08-2019 કપય/૧૩૨૦૧૯/૬૭૦/પી-૧ પશુરોગ ચિકિત્સા વિજ્ઞાન અને પશુપાલન યુનિવર્સિટીની સ્થાપના હેઠળ, રાજપુર(નવા) હિંમતનગર ખાતે પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહવિદ્યાલયનીસ્થાપના બાબત(નવી યોજના રૂ. ૧૪૦.૯૬ લાખ) establishment-of-animal-husbandry-school.pdf (290 KB)
3 20-08-2019 વીએચડી-૧૨૨૦૧૯ -૬૦૧-પી.૧ રાજ્યની જિલ્લા પંચાયત હસ્તકની પશુ સારવાર સંસ્થાઓના નવા મકાનોનું ગટર, પાણી, વીજળીની સુવિધાવાળા નવા મકાન તથા કંપાઉન્ડ વોલનું બાંધકામ અને હયાત મકાનોના મરામત કામની યોજના રૂ.૧૦૦૦.૦૦ લાખ. પી.૧ R-B-SCHEME-19-20-gr.PDF (128 KB)
4 06-08-2019 કપચ/૧૩૨૦૧૮૧૮૨૩/પી-૧ કામધેનુ યુનિવર્સિટીનું મહેકમ ચાલુ રાખવા બાબત(ચાલુ બાબત) પી.૧ mahekam.pdf (380 KB)
5 02-07-2019 વીએચડી/૧૨૨૦૧૮/૧૬૮૭/પી.૧ (૧) અનું.જાતિ વિસ્તારમાં આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ પુરી પાડવાની યોજના ૪૯-પશુદવાખાના ચાલુ રાખવા. (૨) અનુ.જાતિ વિસ્તારમાં ૧૦૦ પશુઆરોગ્ય મેળા યોજવા. (૩) પાટણ ખાતે પશુરોગ અન્વેષણ એકમ ચાલુ રાખવા બાબત. પી.૧ 2-1687.pdf (2 MB)
6 25-06-2019 વીએચડી/૧૨૨૦૧૮/૧૬૮૬/પી.૧ ૭૯૬-૧૧ આદીજાતિ વિસ્તારમાં પશુ આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ પુરી પાડવાની યોજના હેઠળના મહેકમ મંજુરી બાબત. પી.૧ v-tharav-0407.pdf (2 MB)
7 25-06-2019 વીએચડી/૧૨૨૦૧૮/૧૬૮૬/પી.૧ ૭૯૬-૧૧ આદીજાતિ વિસ્તારમાં પશુ આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ પુરી પાડવાની યોજના હેઠળના મહેકમ મંજુરી બાબત. પી.૧ 1-1686.pdf (3 MB)
8 24-06-2019 વીએચડી/૧૨૨૦૧૮/૧૬૮૮/પી.૧ ૧૦૧-૦૪ પશુસારવાર સંસ્થાઓ અને પશુચિકિત્સા સેવાઓ સદર હેઠળની યોજનાઓના મહેકમની મંજુરી. પી.૧ 1-epi.pdf (5 MB)
9 21-06-2019 કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: વીએચડી/૧૨૨૦૧૮/૧૫૭૬/પી.૧ લાઈવ સ્ટોક હેલ્થ એન્ડ ડીસીઝ કન્ટ્રોલ અંતર્ગત રાજ્ય સરકારના હિસ્સા અંતર્ગત વિવિધ ઘટકો હેઠળનું મહેકમ ચાલુ રાખવા બાબત. gr-210619.pdf (2 MB)
10 12-06-2019 વીએચડી/૧૨૨૦૧૮/૧૫૭૯/પી-૧ (સને ૨૦૧૯-૨૦ મહેકમ મંજૂરી ) (૧) દસ પશુરોગ અન્વેષ્ણ એકમોને ચાલુ રાખવા બાબત તથા ૧૭ પશુરોગ અન્વેષ્ણ એકમોને એમ્બ્યુલન્સ માટે આઉટ સોર્સથી ડ્રાઇવર રાખવા બાબત (૨) પશુજૈવિક સંસ્થા -ગાંધીનગર ખાતે બળીયાની રસી ઉત્પાદન તથા ડાયગ્નોસ્ટીક રીએજન્‍ટ બનાવવાની પ્રયોગશાળા બાબત (ચાલુ બાબત ) પી.૧ mahekam-tharav.pdf (1 MB)
11 06-06-2019 એસડીપી/૧૨/૨૦૧૮/૧૫૧૦/પી૧. સઘન પશુ વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ ઘનિષ્ઠ પશુસુધારણા યોજનાના ઘટકો અમરેલી, કચ્છ(ભૂજ), બોટાદ હેઠળના મહેકમને ચાલુ રાખવાની યોજના પી.૧ 1-gr.pdf (90 KB)
12 06-06-2019 એસડીપી/૧૨/૨૦૧૮/૧૫૦૮/પી૧ સઘન પશુ વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ આદિવાસી વિસ્તારમાં ઘનિષ્ઠ પશુસુધારણા યોજનાના ઘટકો વડોદરા, પંચમહાલ, ભરૂચ, તાપી, દાહોદ, નર્મદા, અરવલ્લી, તથા નવસારી હેઠળના મહેકમને ચાલુ રાખવાની યોજના 2-gr.pdf (148 KB)
13 06-06-2019 એસડીપી/૧૨/૨૦૧૮/૧૫૦૯/પી૧ ૧૦૨(૫) ચાલુ યોજના મહેકમ મંજુરી 3-gr.pdf (401 KB)
14 29-05-2019 વીએચડી/૧૨૨૦૧૮/૧૫૪૮/પી-૧ (૦૦૧) ૦૧ ) પશુપાલન નિયામકની કચેરી અને તેનું વિસ્તરણ (ચાલુ યોજના) પી.૧ 03.PDF (374 KB)
15 20-05-2019 કયપ /૧૩૨૦૧૮/ ૧૮૨૩/પી-૧ ૧૦૧(૧૯) પશુરોગ ચિકિત્સા વિજ્ઞાન અને પશુપાલન યુનિવર્સીટીની સ્થાપના અંતર્ગત કામધેનુ યુનિવર્સીટી સ્થાપના ( રૂ.૨૫૮૮૪૯ લાખ ચાલુ બાબત) પી.૧ 04.pdf (1 MB)
12345678910111213141516171819
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation