પશુપાલન નિયામક

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 15-05-2017 એસ.ડી.પી./૧૧/૨૦૧૭/૨૩/પી-૧ સઘન પશુ વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ ઘનિષ્ઠ પશુ સુધારણા યોજના હેઠળના ઘટક મહેસાણા ખાતે કચેરીના નવિન બાંધકામ કરવાની યોજના. 17-090617.pdf (203 KB)
2 15-05-2017 વીએચડી/૧૨/૨૦૧૭/૭૯/પી-૧ આદિજાતિ લાભાર્થી માટે ૨૫ કડકનાથ/આર.આઈ.આર. પક્ષીના એકમની સ્થાપના પર સહાયની યોજના. 23-090617.pdf (192 KB)
3 12-05-2017 વીએચડી/૧૨૨૦૧૭/૪૦૭/પી-૧ કરુણા એનિમલ એમ્બ્યુલન્સ ૧૯૬૨ શરુ કરવાની યોજના રૂં. ૬૭૬.૮૦ લાખ. 6-090617.pdf (119 KB)
4 25-04-2017 એસ.ડી.પી./૧૩૨૦૧૬/૩૯૧૨/પી-૧ સેકસ્ડ સિમેન ડોઝની ખરીદીની યોજના. 10-090617.pdf (292 KB)
5 25-04-2017 એસ.ડી.પી./૧૩/૨૦૧૬/૩૯૧૩/પી-૧ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ ઓફ સિમેન સ્ટેશન ઇન પંચમહાલની નવી યોજના. 11-090617.pdf (355 KB)
6 24-04-2017 વીએચડી/૨૦૧૭/૫૦/પી-૧ પાટણ ખાતે પશુ રોગ અન્વેષણ એકમની સ્થાપના 18-090617.pdf (2 MB)
7 19-04-2017 વીએચડી/૧૨/૨૦૧૭/૩૯૭૫/પી-૧ પોલીક્લીનિક ( નવસારી તથા પોરબંદર ) ખાતે ફર્નિચર ઉપલબ્ધ કરવાની યોજના. 16-090617.pdf (1 MB)
8 19-04-2017 વીએચડી/૧૨/૨૦૧૭/૧૭૫/પી-૧ રાજ્યના આદિજાતિ વિસ્તારો ધરાવતા બે જિલ્લા મથકે મોબાઈલ ક્રિટિકલ કેર યુનીટ કામ એનીમલ એમ્બ્યુલન્સ સ્થાપવા બાબત. 24-090617.pdf (141 KB)
9 18-04-2017 સી.ડી.એસ./૧૧૨૦૧૭/૧૪/પી-૧ રાજ્યના અનુસૂચિત જન જાતિના પશુપાલકોને માટે ૧ થી ૨૦ દેશી દુધાળા પશુઓ ( ગાય અને ભેસ) ના એકમની સ્થાપના માટે વ્યાજ સહાયની યોજના. 22-090617.pdf (96 KB)
10 18-04-2017 વીએચડી/૧૨/૨૦૧૭/૧૭૪/પી-૧ રાજ્યના અનુસૂચિત જાતિના બે જીલ્લા મથકે મોબાઈલ ક્રિટિકલ કેર યુનીટ કમ એનિમલ એમ્બ્યુલન્સ સ્થાપવા બાબત. 19-090617.pdf (111 KB)
11 18-04-2017 સી.ડી.એસ./૧૧/૨૦૧૭/૧૫/પી-૧ રાજ્યના અનુસૂચિત જાતિના પશુપાલકો માટે ૧ થી ૨૦ દુધાળા પશુઓ ( ગાય અને ભેસ) ના ડેરી ફાર્મ સ્થાપવા માટે વ્યાજ સહાયની નવીન યોજના. 20-090617.pdf (147 KB)
12 18-04-2017 સી.ડી.એસ./૧૧૨૦૧૭/૧૩/પી-૧ રાજ્યના પશુપાલકોને ૧ થી ૨૦ દેશી દુધાળા પશુ ( ગાય અને ભેસ) ના એકમની સ્થાપના માટે વ્યાજ સહાયની યોજના 12-090617.pdf (2 MB)
13 18-04-2017 એ.એચ.એસ./૧૧/૨૦૧૭/૩૫/પી-૧ ગુજરાત રાજ્યકક્ષાના પ્રાણી કલ્યાનાસલાહકાર બોર્ડની સ્થાપના કરવા અંગેની મહેકમની નવીન યોજના. 13-090617.pdf (108 KB)
14 18-04-2017 વીએચડી/૧૨/૨૦૧૭/૩૮૯૬/પી-૧ દસ ગામ દીઠ એક મોબાઈલ પશુદવાખાના સ્થાપવાની નવીન યોજના. 7-090617.pdf (199 KB)
15 18-04-2017 વીએચડી/૧૨૨૦૧૬/૩૮૬૦/પી-૧ રાજ્યના ખેડા- નડિયાદ જીલ્લા પંચાયતના રદાબાતલ થયેલ વાહનની સામે નવું વાહન કરીદાવાની બાબતની યોજનાને સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષ માટે થયેલ જોગવાઈની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 1-090617.pdf (68 KB)
1234567891011121314
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation