પશુપાલન નિયામક
પશુ ચિકિત્સા સેવાઓ

પશુ રોગ સંસ્થા યાદી

ક્રમ પશુરોગ અન્વેષણ એકમોના નામ સરનામું ટેલીફોન નંબર
ભાવનગર મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, સિદસર રોડ, વાળંદ સોસાયટી પાસે, ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧. ૦૨૭૮- ૨૯૩૯૧૫૯
સુરત મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, બડેખા ચેખલા કાજી મેદાન, સુરત - ૩૯૮૦૦૫. ૦૨૬૧- ૨૪૬૧૩૧૯
મહેસાણા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, રાધનપુર જકાત નાકા પાસે, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૧. ૦૨૭૬૨- ૨૫૩૫૩૩
દાહોદ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, માર્કેટયાર્ડ, દાહોદ - ૩૮૯૧૫૧. ૦૨૬૭૩- ૨૪૬૪૮૭
વડોદરા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, એલેમ્બિક રોડ, વડોદારા - ૩૯૦૦૦૧. ૦૨૬૫- ૨૩૩૪૨૬૪
અમરેલી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, વિવિધલક્ષી પશુચિકિત્સાલયના મકાનમાં, જેસિંગપરા, રંગપુર રોડ, અમરેલી - ૩૬૫૬૦૧. ૦૨૭૯૨- ૨૯૪૧૨૩
રાજકોટ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, પેડોક, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૩. ૦૨૮૧- ૨૭૦૬૦૭૦
પાલનપુર મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, એસ.ટી.કોલોની સામે,પાલનપુર - બનાસકાંઠા - ૩૮૩૦૦૧. ૦૨૭૪૨- ૨૫૩૮૭૦
વલસાડ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, પારડીમાતા તળાવ પાસે, મુ. પારનેરા - વલસાડ - ૩૯૬૦૦૭. ૦૨૬૩૨- ૨૨૭૧૫૦
૧૦ નવસારી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ,લુણસીકુઈ, દશેરા ટેકરી, પશુદવાખાના કમ્પાઉન્ડ, નવસારી - ૩૯૬૪૪૫. ૦૨૬૩૭- ૨૫૮૨૧૨
૧૧ હિંમતનગર મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, મહેતાપુરા, હિંમતનગર, જી. સાબરકાંઠા - ૩૮૩૦૦૧. ૦૨૭૭૨- ૨૨૩૧૨૭
૧૨ જામનગર મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, આશાપુરા હોટલ સામે , મરઘા ઉછેર કેન્દ્રની બાજુમાં, શરુ સેક્શન રોડ, જામનગર ૩૬૧૦૦૨. ૦૨૮૮- ૨૬૭૩૪૦૭
૧૩ ભુજ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, (ઘેટાં-બકરા), ભુજ-કચ્છ - ૩૭૦૦૦૧. ૦૨૮૩૨- ૨૩૦૧૪૬
૧૪ ભરૂચ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, પશુ દવાખાના કમ્પાઉન્ડ, બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં ભરૂચ - ૩૯૨૦૦૧. ૦૨૬૪૨- ૨૬૩૨૪૯
૧૫ અમદાવાદ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, આંબાવાડી,પોલિટેકનિક,અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬. ૦૭૯- ૨૬૩૦૪૪૨૩
૧૬ જુનાગઢ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, અમૃતકુંજ, જોશીપુરા, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૨. ૦૨૮૫- ૨૬૧૧૫૨૭
૧૭ સુરેન્દ્રનગર મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, પશુદવાખાના વઢવાણ, જી. સુરેન્દ્રનગર - ૩૬૩૦૩૦. ૦૨૭૫૨- ૨૪૩૫૫૮
૧૮ પાટણ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, , વેટરનરી પોલીક્લીનિકના મકાનમાં, મુ.માંડોત્રી, પો-હાંસાપુર, તા. જિ. પાટણ - ૩૮૪૧૫૧. ૦૨૭૬૬-૨૬૫૩૦૦
વેટરનરી પોલીક્લીનિકનું સરનામું
ક્રમ વેટરનરી પોલીક્લીનીકનું નામ સરનામું ફોન નંબર
જુનાગઢ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, મજેવડી ગેઈટ, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૨. ૦૨૮૫-૨૬૫૦૧૫૨
પાટણ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, મુ.માંડોત્રી, પો-હાંસાપુર, તા. જિ. પાટણ - ૩૮૪૧૫૧. ૦૨૭૬૬-૨૬૫૩૦૦
વલસાડ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, પારડી માતા તળાવ પાસે, મુ. પારનેરા, જિ. વલસાડ - ૩૯૬૦૦૭. ૦૨૬૩૨-૨૨૭૧૫૦
ભરૂચ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, જૂની પ્રાથમિક શાળાના મકાનમાં, શેરપુરા, તા., જિ. ભરૂચ - ૩૯૨૦૧૫. ૦૨૬૪૨-૨૫૫૬૪૪
રાજકોટ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, કુવાડવા રોડ, પેડોક, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૩. ૦૨૮૧-૨૭૦૧૩૦૮
સુરત નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, પટેલ નગર, એ. કે. રોડ, રેલ્વે ઓવરબ્રીજ પાસે, સુરત - ૩૯૮૦૦૫. ૦૨૬૧-૨૫૪૪૦૭૧
નવસારી નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, હાઈવે નં-૮, ખડસુપા(બોડીંગ), નવસારી - ૩૯૬૪૩૩. ૦૨૬૩૭-૨૨૫૫૦૯
હિંમતનગર નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, મુ. આગીયોલ, તા. હિંમતનગર, જિ. સાબરકાંઠા - ૩૮૩૦૦૧. ૦૨૭૭૨-૨૨૫૩૪૮
અમદાવાદ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, બાવળા, બગોદરા હાઈવે રોડ પર, બાવળા, અમદાવાદ - ૩૮૨૨૨૦. ૦૨૭૧૪-૨૩૨૬૩૮
૧૦ મહેસાણા નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, મુ. લાખવડ, જિ. મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૧. ૦૨૭૬૨-૨૩૬૧૮૦
૧૧ સુરેન્દ્રનગર નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, દુધની ડેરી પાછળ, પશુદવાખાના કમ્પાઉન્ડ, વઢવાણ, જિ. સુરેન્દ્રનગર - ૩૬૩૦૩૦. ૦૨૭૫૨-૨૪૨૧૫૭
૧૨ બનાસકાંઠા નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, એસ. ટી. કોલોની પાસે, પશુપાલન સંકુલ, પાલનપુર, જિ. સાબરકાંઠા - ૩૮૩૦૦૧. ૦૨૭૪૨-૨૫૪૦૫૪
૧૩ અમરેલી નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, રંગપુર રોડ, જેસિંગપરા, અમરેલી - ૩૬૫૬૦૧. ૦૨૭૯૨-૨૨૫૩૯૯
૧૪ દાહોદ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, દાહોદ, જિ. દાહોદ - ૩૮૯૧૫૧.  
૧૫ આણંદ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની બાજુમાં, મુ. બાંધણી, તા. પેટલાદ, જિ. આણંદ - ૩૮૮૪૧૦. ૦૨૬૯૭-૨૪૬૦૪૭
૧૬ પોરબંદર નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, પોરબંદર, આદિત્યાણા રોડ, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની સામે, ગામ - ખાપટ, તા.જિ. પોરબંદર - ૩૬૦૫૭૯. ૦૨૮૬-૨૨૪૨૫૧૩
૧૭ ભાવનગર નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, સિદસર રોડ, વાળંદ સોસાયટી પાસે, ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧. ૦૨૭૮-૨૯૩૯૧૫૯
૧૮ નડિયાદ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, જિલ્લા સહકારી દૂધ મંડળીના મકાનમાં, સલુણ, જિ.નડિયાદ - ૩૮૭૩૬૦. ૦૨૬૮-૨૫૭૦૦૮૭
૧૯ ભુજ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, ભાનુશાળી નગર, મુન્દ્રા રોડ, ભુજ-કચ્છ - ૩૭૦૦૦૧. ૦૨૮૩૨-૨૩૦૯૧૦
૨૦ ગોધરા નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, લીલેસરા હાઈવેરોડ પર, ગોધરા, જિ. પંચમહાલ - ૩૮૯૨૩૦. ૦૨૬૭૨-૨૯૨૩૧૪
૨૧ ગાંધીનગર નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, ૭/સોમનાથ સોસાયટી, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, પેથાપુર, જિ. ગાંધીનગર - ૩૮૨૬૧૦. ૦૭૯-૨૩૨૧૫૩૮૧
૨૨ જામનગર નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, ઘેટાં ઉન વિકાસ નિગમ કમ્પાઉન્ડ, શરુ સેક્શન રોડ, જામનગર - ૩૬૧૦૦૨. ૨૮૮-૨૬૭૪૧૭૨
૨૩ વડોદરા નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, શાસ્ત્રી બ્રીજના નાકે, મોડેલ ફાર્મ, એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૧. ૦૨૬૫-૨૩૫૮૩૭૨
૨૪ દેવભૂમિ-દ્વારકા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, ICI ની પાછળ, જામનગર - દ્વારકા હાઈવે, જામખંભાળીયા - ૩૬૧૩૦૫.  
૨૫ મોરબી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, તાંત્રિક તાલિમ કેન્દ્ર, મોરબી - ૩૬૩૬૪૧. ૦૨૮૨૨-૨૨૦૬૯૧
૨૬ બોટાદ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, પશુ દવાખાના - બોટાદ, પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં, તા., જિ. બોટાદ - ૩૬૪૭૧૦.  
૨૭ છોટા ઉદેપુર મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, લાઈબ્રેરી મકાનમાં, મુ. ધંધુડા, તા., જિ. છોટા ઉદેપુર - ૩૯૧૧૬૫.  
૨૮ મહિસાગર મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, નવી વસાહત, પાટાપુર દૂધ મંડળી, મુ. મધવાસ, તા. લુણાવાડા, જિ. મહિસાગર  
૨૯ ડાંગ-આહવા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, ICDP - આહવા, ડાંગ.  
૩૦ તાપી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, ઘ.મ.વિ.ઘ. ની કચેરી, કરણ કુંડની પાછળ, ડોડિયાવાડ, તા. વ્યારા, જિ. તાપી - ૩૯૪૬૫૦.  
૩૧ નર્મદા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, પશુદવાખાના કમ્પાઉન્ડ, કાલાગોડા પાસે, રાજપીપળા, જિ. નર્મદા - ૩૯૩૧૪૫.  
૩૨ અરવલ્લી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, પશુ દવાખાના - મોડાસા, બાયપાસ રોડ, સહયોગ પેટ્રોલ પમ્પ પાસે, તા. મોડાસા, જિ. અરવલ્લી - ૩૮૩૩૧૫.  
૩૩ ગીર સોમનાથ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, પશુ ઉછેર કેન્દ્ર - ઈણાજ, તા. વેરાવળ, જિ. ગીર સોમનાથ - ૩૬૨૨૬૯.  
૩૪ ધરમપુર, પોરબંદર નાયબ પશુપાલન નિયામક, હાઇટેક વેટરનરી પોલીક્લીનિક, મુ., પો. ધરમપુર, તા., જિ. પોરબંદર - ૩૬૦૫૭૭.  
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation