પશુપાલન નિયામક
પશુ ચિકિત્સા સેવાઓ

જિલ્લા પંચાયતના નાયબ પશુપાલન નિયામક્શ્રીની યાદી

No District Designation Address STD Landline Fax
1 અમદાવાદ Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry, 5th floor, District Panchayat Building Ahmedabad opp. Bhadra Temple, Lal Darwaja Ahmedabad 079 25503832 25503832
2 અમરેલી Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry Animal Husbundry Branch, District panchayat District Panchayat, Amreli Amreli 02792 223058 223401
3 અરવલ્લી Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal HusbandryAnimal and Husbandery (Panchayat Branch) New Jilla Panchayat Bhavan Modasa-Shamalaji Highway Oppo.tatva Engineering College Modasa 02774 250045
/46
0
4 આણંદ Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry Animal and Husbandery (Panchayat Branch) Anand District Panchayat Nr. Borsad Cross roads Anand 02692 261136 0
5 કચ્છ Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (District Panchayat Branch)District Panchayat, Opp. Surmandir Theatre Bhuj Bhuj 02832 221650 250355
6 ખેડા Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry, (Panchayat Branch) Pavanchakki Road, Nadiad-387002, District Panchayat, Kheda Nadiad 0268 2557422 2557711
7 ગાંધીનગર Assistant Director Assistant Director of Animal Husbandry GANDHINAGAR, Animal and Husbandry DISTRICT PANCHAYAT GANDHINAGAR Sector 17 District Panchayat Office GANDHINAGAR 079 23256950
/ 56952
23223266
8 ગીર સોમનાથ Deputy Director of Animal Husbandry Dy. Director of Animal Husbandry Animal husbandry branch Gir Somnath Old Kanya Shala Buildinag Bandar Road VERAVAL 02876 285203 249203
9 છોટાઉદેપુર Deputy Director of Animal Husbandry Dy. Director of Animal Husbandry District Panchayat Bhavan Kavant Road, Near Orsang River Bridge ChhoTaaudepur 0 0 0
10 જુનાગઢ Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandery Branch), b/h. Sardar Baug, Shashikunj Road, District Panchayat Bhavan, Junagadh. Junagadh 0285 2634096 2636137
11 જામનગર Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry 6th Floor, Animal Husbandary Branch, Opp. Cricket Bunglow District Panchayat, JAMNAGAR 0288 2678424 2552394/
2678424
12 ડાંગ Assistant Director Assistant Director of Animal Husbandry DANGS, (Animal Husbandry Branach) District Panchayat, Dangs 02631 220375 220444
13 તાપી Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandery Branch), 1st floor, Block 9, Jilla Seva Sadan, Panvadi Vyara Dis Tapi 02626 220679 222142
14 દેવભુમિ દ્વારકા Deputy Director of Animal Husbandry Dy. Director of Animal Husbandry (animal Husbandry Branch) DISTRICT PANCHAYAT-DEVBHUMI DWARKA JAMKHAMBHALIA 02833 234251 234251
15 દાહોદ Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandery Branch)Room No-17 First Floor,District Panchayat Dahod,Near Collector Office,Jhalod road,Chhapari,Dahod 02673 239118 239138
16 નર્મદા Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandry Branch), 102, First Floor, District Panchayat Narmada, Gandhi Chawk Rajpipla 02640 222081
-84
222085-86
17 નવસારી Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandery Branch) 3rd Floor, North Wing,Jilla Panchayat Bhavan, Juna Thana Navsari. 02637 235833 235833
18 પંચમહાલ Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry(Animal Husbandery Branch) District Panchayat opp.Panam Circle Godhra Panchmahal 02672 253389 253389
19 પાટણ Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandery Branch), District Panchayat Rajmahel Road, Opp.H N G University PATAN 02766 234300 0
20 પોરબંદર Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandery Branch) District Panchayat S.T.ROAD PORBANDAR 0286 2213681 2211806
21 બનાસકાંઠા Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandery Branch) District Panchayat Palanpur Banaskantha 02742 252305 252063
22 બોટાદ Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandry Branch District Panchayat Botad C/2/2, 1st flor Jillaa Sevasadan Khas Road Dis- Botad. 02849 254229 0
23 ભરુચ Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandery Branch), District Panchayat Station Road, Near S T Depot Bharuch 02642 243146 240951
24 ભાવનગર Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandery Branch) DISTRICT PANCHAYAT BHAVNAGAR 0278 2524376 2430295
25 મહેસાણા Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandery Branch) District Panchayat saradar patel jilla panchayat bhavan MAHESANA 02762 222481 221447
26 મહિસાગર Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandry Branch), DISTRICT PANCHAYAT BHAVAN NEAR COLLECTOR OFFICE LUNAWADA Lunawada 02674 250144 0
27 મોરબી Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandry Branch) District Panchatay Morbi 02822 222712 0
28 રાજકોટ Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandery Branch), District Panchayat,Opp-Race course Rajkot 0281 2444782 2471928/
2479128
29 વડોદરા Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal and Husbandery Branch), District Panchayat Bhutadijapa Vadodara, 0265 2426949 2426949/
2431078
30 વલસાડ Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandery Branch), District Panchayat Valsad, 02632 242744 253829
31 સુરત Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandery Branch), District Panchayat Surat 0261 2425751
-55
0
32 સુરેન્દ્રનગર Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandery Branch), Dstrict Panachayat pashupalan shakha Surendranagar 02752 283785 283402
33 સાબરકાંઠા Deputy Director of Animal Husbandry Office Of Deputy Director Of Animal Husbandry (Animal Husbandry Branch) Sabarkantha District Panchayat,Opp.New Circuit House, Bypass Road.Himmatnagar-383001 (SK) 02772 242698 240872

પશુ રોગ સંસ્થા યાદી

ક્રમ પશુરોગ અન્વેષણ એકમોના નામ સરનામું ટેલીફોન નંબર
ભાવનગર મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, સિદસર રોડ, વાળંદ સોસાયટી પાસે, ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧. ૦૨૭૮- ૨૯૩૯૧૫૯
સુરત મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, બડેખા ચેખલા કાજી મેદાન, સુરત - ૩૯૮૦૦૫. ૦૨૬૧- ૨૪૬૧૩૧૯
મહેસાણા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, રાધનપુર જકાત નાકા પાસે, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૧. ૦૨૭૬૨- ૨૫૩૫૩૩
દાહોદ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, માર્કેટયાર્ડ, દાહોદ - ૩૮૯૧૫૧. ૦૨૬૭૩- ૨૪૬૪૮૭
વડોદરા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, એલેમ્બિક રોડ, વડોદારા - ૩૯૦૦૦૧. ૦૨૬૫- ૨૩૩૪૨૬૪
અમરેલી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, વિવિધલક્ષી પશુચિકિત્સાલયના મકાનમાં, જેસિંગપરા, રંગપુર રોડ, અમરેલી - ૩૬૫૬૦૧. ૦૨૭૯૨- ૨૯૪૧૨૩
રાજકોટ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, પેડોક, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૩. ૦૨૮૧- ૨૭૦૬૦૭૦
પાલનપુર મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, એસ.ટી.કોલોની સામે,પાલનપુર - બનાસકાંઠા - ૩૮૩૦૦૧. ૦૨૭૪૨- ૨૫૩૮૭૦
વલસાડ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, પારડીમાતા તળાવ પાસે, મુ. પારનેરા - વલસાડ - ૩૯૬૦૦૭. ૦૨૬૩૨- ૨૨૭૧૫૦
૧૦ નવસારી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ,લુણસીકુઈ, દશેરા ટેકરી, પશુદવાખાના કમ્પાઉન્ડ, નવસારી - ૩૯૬૪૪૫. ૦૨૬૩૭- ૨૫૮૨૧૨
૧૧ હિંમતનગર મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, મહેતાપુરા, હિંમતનગર, જી. સાબરકાંઠા - ૩૮૩૦૦૧. ૦૨૭૭૨- ૨૨૩૧૨૭
૧૨ જામનગર મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, આશાપુરા હોટલ સામે , મરઘા ઉછેર કેન્દ્રની બાજુમાં, શરુ સેક્શન રોડ, જામનગર ૩૬૧૦૦૨. ૦૨૮૮- ૨૬૭૩૪૦૭
૧૩ ભુજ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, (ઘેટાં-બકરા), ભુજ-કચ્છ - ૩૭૦૦૦૧. ૦૨૮૩૨- ૨૩૦૧૪૬
૧૪ ભરૂચ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, પશુ દવાખાના કમ્પાઉન્ડ, બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં ભરૂચ - ૩૯૨૦૦૧. ૦૨૬૪૨- ૨૬૩૨૪૯
૧૫ અમદાવાદ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, આંબાવાડી,પોલિટેકનિક,અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬. ૦૭૯- ૨૬૩૦૪૪૨૩
૧૬ જુનાગઢ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, અમૃતકુંજ, જોશીપુરા, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૨. ૦૨૮૫- ૨૬૧૧૫૨૭
૧૭ સુરેન્દ્રનગર મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, પશુદવાખાના વઢવાણ, જી. સુરેન્દ્રનગર - ૩૬૩૦૩૦. ૦૨૭૫૨- ૨૪૩૫૫૮
૧૮ પાટણ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, પશુરોગ અન્વેષણ એકમ, , વેટરનરી પોલીક્લીનિકના મકાનમાં, મુ.માંડોત્રી, પો-હાંસાપુર, તા. જિ. પાટણ - ૩૮૪૧૫૧. ૦૨૭૬૬-૨૬૫૩૦૦
વેટરનરી પોલીક્લીનિકનું સરનામું
ક્રમ વેટરનરી પોલીક્લીનીકનું નામ સરનામું ફોન નંબર
જુનાગઢ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, મજેવડી ગેઈટ, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૨. ૦૨૮૫-૨૬૫૦૧૫૨
પાટણ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, મુ.માંડોત્રી, પો-હાંસાપુર, તા. જિ. પાટણ - ૩૮૪૧૫૧. ૦૨૭૬૬-૨૬૫૩૦૦
વલસાડ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, પારડી માતા તળાવ પાસે, મુ. પારનેરા, જિ. વલસાડ - ૩૯૬૦૦૭. ૦૨૬૩૨-૨૨૭૧૫૦
ભરૂચ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, જૂની પ્રાથમિક શાળાના મકાનમાં, શેરપુરા, તા., જિ. ભરૂચ - ૩૯૨૦૧૫. ૦૨૬૪૨-૨૫૫૬૪૪
રાજકોટ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, કુવાડવા રોડ, પેડોક, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૩. ૦૨૮૧-૨૭૦૧૩૦૮
સુરત નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, પટેલ નગર, એ. કે. રોડ, રેલ્વે ઓવરબ્રીજ પાસે, સુરત - ૩૯૮૦૦૫. ૦૨૬૧-૨૫૪૪૦૭૧
નવસારી નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, હાઈવે નં-૮, ખડસુપા(બોડીંગ), નવસારી - ૩૯૬૪૩૩. ૦૨૬૩૭-૨૨૫૫૦૯
હિંમતનગર નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, મુ. આગીયોલ, તા. હિંમતનગર, જિ. સાબરકાંઠા - ૩૮૩૦૦૧. ૦૨૭૭૨-૨૨૫૩૪૮
અમદાવાદ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, બાવળા, બગોદરા હાઈવે રોડ પર, બાવળા, અમદાવાદ - ૩૮૨૨૨૦. ૦૨૭૧૪-૨૩૨૬૩૮
૧૦ મહેસાણા નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, મુ. લાખવડ, જિ. મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૧. ૦૨૭૬૨-૨૩૬૧૮૦
૧૧ સુરેન્દ્રનગર નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, દુધની ડેરી પાછળ, પશુદવાખાના કમ્પાઉન્ડ, વઢવાણ, જિ. સુરેન્દ્રનગર - ૩૬૩૦૩૦. ૦૨૭૫૨-૨૪૨૧૫૭
૧૨ બનાસકાંઠા નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, એસ. ટી. કોલોની પાસે, પશુપાલન સંકુલ, પાલનપુર, જિ. સાબરકાંઠા - ૩૮૩૦૦૧. ૦૨૭૪૨-૨૫૪૦૫૪
૧૩ અમરેલી નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, રંગપુર રોડ, જેસિંગપરા, અમરેલી - ૩૬૫૬૦૧. ૦૨૭૯૨-૨૨૫૩૯૯
૧૪ દાહોદ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, દાહોદ, જિ. દાહોદ - ૩૮૯૧૫૧.  
૧૫ આણંદ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની બાજુમાં, મુ. બાંધણી, તા. પેટલાદ, જિ. આણંદ - ૩૮૮૪૧૦. ૦૨૬૯૭-૨૪૬૦૪૭
૧૬ પોરબંદર નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, પોરબંદર, આદિત્યાણા રોડ, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની સામે, ગામ - ખાપટ, તા.જિ. પોરબંદર - ૩૬૦૫૭૯. ૦૨૮૬-૨૨૪૨૫૧૩
૧૭ ભાવનગર નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, સિદસર રોડ, વાળંદ સોસાયટી પાસે, ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧. ૦૨૭૮-૨૯૩૯૧૫૯
૧૮ નડિયાદ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, જિલ્લા સહકારી દૂધ મંડળીના મકાનમાં, સલુણ, જિ.નડિયાદ - ૩૮૭૩૬૦. ૦૨૬૮-૨૫૭૦૦૮૭
૧૯ ભુજ નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, ભાનુશાળી નગર, મુન્દ્રા રોડ, ભુજ-કચ્છ - ૩૭૦૦૦૧. ૦૨૮૩૨-૨૩૦૯૧૦
૨૦ ગોધરા નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, લીલેસરા હાઈવેરોડ પર, ગોધરા, જિ. પંચમહાલ - ૩૮૯૨૩૦. ૦૨૬૭૨-૨૯૨૩૧૪
૨૧ ગાંધીનગર નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, ૭/સોમનાથ સોસાયટી, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, પેથાપુર, જિ. ગાંધીનગર - ૩૮૨૬૧૦. ૦૭૯-૨૩૨૧૫૩૮૧
૨૨ જામનગર નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, ઘેટાં ઉન વિકાસ નિગમ કમ્પાઉન્ડ, શરુ સેક્શન રોડ, જામનગર - ૩૬૧૦૦૨. ૨૮૮-૨૬૭૪૧૭૨
૨૩ વડોદરા નાયબ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનિક, શાસ્ત્રી બ્રીજના નાકે, મોડેલ ફાર્મ, એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૧. ૦૨૬૫-૨૩૫૮૩૭૨
૨૪ દેવભૂમિ-દ્વારકા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, ICI ની પાછળ, જામનગર - દ્વારકા હાઈવે, જામખંભાળીયા - ૩૬૧૩૦૫.  
૨૫ મોરબી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, તાંત્રિક તાલિમ કેન્દ્ર, લીલીયાપર રોડ, મોરબી - ૩૬૩૬૪૧. ૦૨૮૨૨-૨૨૦૬૯૧
૨૬ બોટાદ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, પશુ દવાખાના - બોટાદ, પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં, તા., જિ. બોટાદ - ૩૬૪૭૧૦.  
૨૭ છોટા ઉદેપુર મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, આઇ આઇ સી આઇ બેંક ની બાજુમાં , મુ. ધંધુડા, તા., જિ. છોટા ઉદેપુર - ૩૯૧૧૬૫.  
૨૮ મહિસાગર મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, નવી વસાહત, પાટાપુર દૂધ મંડળી, મુ. મધવાસ, તા. લુણાવાડા, જિ. મહિસાગર  
૨૯ ડાંગ-આહવા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, ICDP - આહવા, ડાંગ.  
૩૦ તાપી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, ઘ.મ.વિ.ઘ. ની કચેરી, કરણ કુંડની પાછળ, ડોડિયાવાડ, તા. વ્યારા, જિ. તાપી - ૩૯૪૬૫૦.  ૦૨૬૨૬- ૨૨૦૨૧૮
૩૧ નર્મદા મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, પશુદવાખાના કમ્પાઉન્ડ, કાલાગોડા પાસે, રાજપીપળા, જિ. નર્મદા - ૩૯૩૧૪૫.  
૩૨ અરવલ્લી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, પશુ દવાખાના - મોડાસા, બાયપાસ રોડ, સહયોગ પેટ્રોલ પમ્પ પાસે, તા. મોડાસા, જિ. અરવલ્લી - ૩૮૩૩૧૫.  ૦૨૭૭૪-૨૪૦૭૭૯
૩૩ ગીર સોમનાથ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વેટરનરી પોલીક્લીનીક, પશુ ઉછેર કેન્દ્ર - ઈણાજ, તા. વેરાવળ, જિ. ગીર સોમનાથ - ૩૬૨૨૬૯.  
૩૪ ધરમપુર, પોરબંદર નાયબ પશુપાલન નિયામક, હાઇટેક વેટરનરી પોલીક્લીનિક, મુ., પો. ધરમપુર, તા., જિ. પોરબંદર - ૩૬૦૫૭૭.  
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation