પશુપાલન નિયામક

મિશન અને વિઝન

 • પશુઆરોગ્ય સેવાઓ સુદ્રઢ કરવી
 • પશુધન ઉત્પાદનમાં વધારો કરવો
 • પશુપાલકોની આવકમાં વળઘ્ધિ કરવી
 • રોજગારલક્ષી વ્યવસાય બનાવવા માટે
 • શક્ષિણ, તાલીમ, વસ્તરિણ સેવાનો
 • વ્યાપ વધારવો
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
 • Government of Gujarat : External website that opens in a new window
 • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation