પશુપાલન નિયામક

પરીપત્રો

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમજાહેરનામા તારીખજાહેરનામા ક્રમાંકજાહેરનામાનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 24-03-2017 ઘપસુયો/મુમએ/પચિઅ/૧૪૧૯-૧૫૬૬/૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ માટે કૃત્રિમ બીજદાન સાધનો, સર્જીકલ સાધનોના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. 1-PARIPATRA_VETERINARY_GENERAL_EQUIPMENTS__TENER_ID_235779__2016-17.pdf (1 MB)
2 24-03-2017 ઘપસુયો/મુમએ/પચિઅ/૧૫૭૧-૧૭૧૮/૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ માટે કૃત્રિમ બીજદાન સાધનો, સર્જીકલ સાધનો તથા લીકવીડ નાઈટ્રોજન પાત્રોના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. 2-Sudhara_PARIPATRA_VGE_and_LN2_2016-17.pdf (700 KB)
3 23-03-2017 ઘપસુયો/મુમએ/પચિઅ/૧૦૮૯-૧૨૩૬/૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ માટે ISI માર્કડ લિકવીડ નાઈટ્રોજન પાત્રોના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. PARIPATRA-LIQUID-NITROGEN-LN2-CONTAINER-TENER-ID-235780-2016-17.pdf (172 KB)
4 02-04-2016 ૨૦૧૬-૧૭ વર્ષ:૨૦૧૬-૧૭ માં પશુપાલન ખાતાની ત્રિમાસીક સમીક્ષા બેઠકોનો પરીપત્ર Schedule_of_Periodical_Review_Meeting_2016-17.pdf (89 KB)
5 21-03-2016 પીડીબી-૨-વા-૨૦૧૫૧૬-૩૮૨૨-૩૯૮૪-૧૫, ૨૦૧૫-૧૬ના વર્ષ માટે પ્રોપ્રાઇટરી તથા આઇપીબીપી દવાઓના ભાવ મંજુર કરવા બાબત (રીટેન્‍ડરીંગ ૨૦૧૫-૧૬) Retendering_PARIPATRA_2015-16.pdf (5 MB)
6 21-03-2016 પીડીબી-૨-વા-૨૦૧૫૧૬-૩૮૨૨-૩૯૮૪-૧૫, ૨૦૧૫-૧૬ના વર્ષ માટે પ્રોપ્રાઇટરી તથા આઇપીબીપી દવાઓના ભાવ મંજુર કરવા બાબત (રીપીટ ૨૦૧૫-૧૬) Repeat_Order_Medicine_Circular.pdf (89 KB)
7 21-03-2016 જા. નં. ડેરી/૭૯૯ થી ૮૩૭/૨૦૧૬ વર્ષ:૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ગ્રામ્ય દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્સાહક યોજનાઓ પૈકી રીટેંન્ડરીંગમાં ઓટોમેટીક મીલ્કીંગ મશીનના ભાવ re-mm.pdf (178 KB)
8 16-03-2016 ૨૦૧૫-૧૬ વર્ષ:૨૦૧૫-૧૬ માટેના કૃત્રિમ બીજદાન સાધનો, સર્જીકલ સાધનો તથા આઈ.એસ.આઈ.માર્કડ લિક્વીડ નાઈટ્રોજન પાત્રોના રીપીટ ઓર્ડર Repeat-Order-Veterinary-Equipments-Paripatra-2015-16.pdf (9 MB)
9 27-01-2016 ૨૦૧૫-૧૬ તા:૨૭/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ ડેરી શાખા, પશુપાલન નિયામકની કચેરી,ગાંધીનગર દ્વારા વર્ષ:૨૦૧૫-૧૬ની ગ્રાન્ટ ફાળવણી બાબત Grant-release-order-27-01-2016-RKVY-MAHILA-STATE-PLAN.pdf (3 MB)
10 06-01-2016 PUR/MM/4666 Rate Approval for automatic milking machine for year 2015-16 Rate_Approval_for_automatic_milking_machine_for_year_2015-16_.pdf (665 KB)
11 06-01-2016 ડેરી/૩૩૫૮-૩૩૯૫/૨૦૧૫, તા. ૧૧-૧૨-૨૦૧૫ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્‍યાન ગ્રામ્‍ય દૂધ ઉત્‍પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમપેન્‍ટલમેન્‍ટ બાબત. Rate_Approval_for_power_driven_chaff_cutter_for_year_2015-16_.pdf (408 KB)
12 11-12-2015 જા.નં. ડેરી/૩૩૫૮-૩૩૯૫/૨૦૧૫ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્‍યાન ગ્રામ્‍ય દૂધ ઉત્‍પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમપેન્‍લમેન્‍ટ બાબત. AMCS_BMC_Empanelment_GR.pdf (5 MB)
13 04-12-2015 3708/3755/15 ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષ માટે કૃત્રિમ બીજદાન સાધનો, સર્જિકલ સાધનો તથા લીક્વીડ નાઈટ્રોજન પાત્રોના મંજુર થયેલ ભાવ મંજુરી બાબતનો પરીપત્ર sudhara-paripatra.pdf (39 KB)
14 10-11-2014 2090/2000/PLT/WNT પ્રાણીઓ પ્રત્યે ક્રૂરતાના નિવારણ(એસપીસીએ) માટેની સોસાયટી notification-10112014.pdf (2 MB)
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation