પશુપાલન નિયામક

જાહેરનામા

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમજાહેરનામા તારીખજાહેરનામા ક્રમાંકજાહેરનામાનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 23-04-2018 GHKH/237/2017/CDS/10/2017/1497/P1 Livestock(Bovine) Breeding Policy-2018 Breeding-Policy-2018.pdf (3 MB)
2 16-01-2018 પરચ/૧૦૨૦૧૮/૭૮/મ.૩ રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિન સમારોહ-૨૦૧૮ ની ઉજવણી બાબતે Pratigya-circular-16012018.pdf (127 KB)
3 16-11-2017 વિ-૨/કમબ-૧૩-૨૦૧૬/સી.એસ.જીઓઆઈ-૧૧૨ કૃષિ,ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ પરચ-૧૧૨૦૧૭-૧૭૯૧-મ-૩ કોમી એકતા અને રાષ્ટ્રીય એકતા સપ્તાહની ઉજવણી દરમિયાન શપથ લેવડાવવ બાબત. Scan-20171118-122950.pdf (426 KB)
4 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત 1-RAL-Forwarding-letter.pdf (82 KB)
5 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત 2-AMCS.pdf (3 MB)
6 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત New-BMC-12-9-17.pdf (3 MB)
7 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત 4-MADM.pdf (2 MB)
8 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત Milking-Machine-Final.pdf (1 MB)
9 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત 6-PDCC.pdf (729 KB)
10 07-04-2017 આ.સં./સં-૨/૧૭-૧૮/ફા.નં-૩/૬૭૯-૯૧૩/૧૭ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની યોજનાઓના અમલીકરણ અને મુલ્યાંકન અર્થે સમીક્ષા બેઠકો યોજવા બાબત. samixa-bethak-scheduled-2017-18.pdf (2 MB)
11 27-03-2017 પધન/૧/વીએમડી/૨૦૧૬-૧૭/૬૩૯-૭૮૫/૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ માટે Bandage-6 ના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. 3-Purchase-of-Bandage-2016-17-Paripatra.pdf (1 MB)
12 25-03-2017 પધન/૧/વીએમડી/૨૦૧૬-૧૭/૫૯૨-૬૩૪/૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ માટે વેટરનરી સ્પેશીયલ ઈક્વિપમેન્ટના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. 2-Purchase-of-Veterinary-Special-equipments-2016-17-Paripatra.pdf (183 KB)
13 24-03-2017 ઘપસુયો/મુમએ/પચિઅ/૧૪૧૯-૧૫૬૬/૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ માટે કૃત્રિમ બીજદાન સાધનો, સર્જીકલ સાધનોના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. 1-PARIPATRA_VETERINARY_GENERAL_EQUIPMENTS__TENER_ID_235779__2016-17.pdf (1 MB)
14 24-03-2017 ઘપસુયો/મુમએ/પચિઅ/૧૫૭૧-૧૭૧૮/૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ માટે કૃત્રિમ બીજદાન સાધનો, સર્જીકલ સાધનો તથા લીકવીડ નાઈટ્રોજન પાત્રોના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. 2-Sudhara_PARIPATRA_VGE_and_LN2_2016-17.pdf (700 KB)
15 24-03-2017 પધન/૧/વીએમડી/૨૦૧૬-૧૭/૪૩૧-૫૭૭/૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ માટે વેટરનરી મેડીકલ ડીવાયસીસના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. 1-Purchase-of-Veterinary-Medical-Devices-2016-17-Paripatra.pdf (174 KB)
12
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation