પશુપાલન નિયામક

પરીપત્રો

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમજાહેરનામા તારીખજાહેરનામા ક્રમાંકજાહેરનામાનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત 1-RAL-Forwarding-letter.pdf (82 KB)
2 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત 2-AMCS.pdf (3 MB)
3 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત New-BMC-12-9-17.pdf (3 MB)
4 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત 4-MADM.pdf (2 MB)
5 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત Milking-Machine-Final.pdf (1 MB)
6 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત 6-PDCC.pdf (729 KB)
7 07-04-2017 આ.સં./સં-૨/૧૭-૧૮/ફા.નં-૩/૬૭૯-૯૧૩/૧૭ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની યોજનાઓના અમલીકરણ અને મુલ્યાંકન અર્થે સમીક્ષા બેઠકો યોજવા બાબત. samixa-bethak-scheduled-2017-18.pdf (2 MB)
8 27-03-2017 પધન/૧/વીએમડી/૨૦૧૬-૧૭/૬૩૯-૭૮૫/૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ માટે Bandage-6 ના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. 3-Purchase-of-Bandage-2016-17-Paripatra.pdf (1 MB)
9 25-03-2017 પધન/૧/વીએમડી/૨૦૧૬-૧૭/૫૯૨-૬૩૪/૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ માટે વેટરનરી સ્પેશીયલ ઈક્વિપમેન્ટના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. 2-Purchase-of-Veterinary-Special-equipments-2016-17-Paripatra.pdf (183 KB)
10 24-03-2017 ઘપસુયો/મુમએ/પચિઅ/૧૪૧૯-૧૫૬૬/૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ માટે કૃત્રિમ બીજદાન સાધનો, સર્જીકલ સાધનોના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. 1-PARIPATRA_VETERINARY_GENERAL_EQUIPMENTS__TENER_ID_235779__2016-17.pdf (1 MB)
11 24-03-2017 ઘપસુયો/મુમએ/પચિઅ/૧૫૭૧-૧૭૧૮/૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ માટે કૃત્રિમ બીજદાન સાધનો, સર્જીકલ સાધનો તથા લીકવીડ નાઈટ્રોજન પાત્રોના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. 2-Sudhara_PARIPATRA_VGE_and_LN2_2016-17.pdf (700 KB)
12 24-03-2017 પધન/૧/વીએમડી/૨૦૧૬-૧૭/૪૩૧-૫૭૭/૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ માટે વેટરનરી મેડીકલ ડીવાયસીસના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. 1-Purchase-of-Veterinary-Medical-Devices-2016-17-Paripatra.pdf (174 KB)
13 23-03-2017 ઘપસુયો/મુમએ/પચિઅ/૧૦૮૯-૧૨૩૬/૧૭ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ માટે ISI માર્કડ લિકવીડ નાઈટ્રોજન પાત્રોના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. PARIPATRA-LIQUID-NITROGEN-LN2-CONTAINER-TENER-ID-235780-2016-17.pdf (172 KB)
14 02-04-2016 ૨૦૧૬-૧૭ વર્ષ:૨૦૧૬-૧૭ માં પશુપાલન ખાતાની ત્રિમાસીક સમીક્ષા બેઠકોનો પરીપત્ર Schedule_of_Periodical_Review_Meeting_2016-17.pdf (89 KB)
15 21-03-2016 પીડીબી-૨-વા-૨૦૧૫૧૬-૩૮૨૨-૩૯૮૪-૧૫, ૨૦૧૫-૧૬ના વર્ષ માટે પ્રોપ્રાઇટરી તથા આઇપીબીપી દવાઓના ભાવ મંજુર કરવા બાબત (રીટેન્‍ડરીંગ ૨૦૧૫-૧૬) Retendering_PARIPATRA_2015-16.pdf (5 MB)
12
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation