પશુપાલન નિયામક

જાહેરનામા

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમજાહેરનામા તારીખજાહેરનામા ક્રમાંકજાહેરનામાનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 26-06-2018 જા.નં.ઘવક/તાત્રિક/પાડ્રીચા/જી.પં/એમ્પે/૯૩૧-૯૬૯/૧૮ પાવર ડ્રીવન ચાફકટર ઘટકના એમ્પેનલમે‌ન્ટ બાબત noti-260618.pdf (1 MB)
2 20-06-2018 ડેરી/બજાર નિયંત્રણ/૧૬૬૦-૩૩૭૧/૨૦૧૮ ગીર ગાય તથા અન્ય દુધાળા પશુઓની રાજ્ય બહાર નિકાસ કરવા બાબત gircow-020718.pdf (2 MB)
3 13-06-2018 વી/વીએચડી-૩/૨૦૧૭-૧૮/ફા.નં.૪૧/૩૫૦૫-૩૫૩૯/૨૦૧૮ પશુદવાખાનાના નવીન બાંધકામની ટાઈપ ડીઝાઈન 1-vd-makan.pdf (2 MB)
4 13-06-2018 વી/વીએચડી-૩/૨૦૧૭-૧૮/ફા.નં.૪૧/૩૫૦૫-૩૫૩૯/૨૦૧૮ પ્રાથમિક પશુસારવાર કેન્દ્રના નવીન બાંધકામની ટાઈપ ડીઝાઈન 2-FAVC-Makan.pdf (2 MB)
5 05-06-2018 જા.નં.ઘવક/તાત્રિક/પાડ્રીચા/જી.પં/એમ્પે./૮૪૬-૮૫/૧૮ પાવર ડ્રીવન ચાફકટર ઘટકના એમ્પેનલમે‌ન્ટ બાબત. noti-050618.pdf (289 KB)
6 23-04-2018 GHKH/237/2017/CDS/10/2017/1497/P1 Livestock(Bovine) Breeding Policy-2018 Breeding-Policy-2018.pdf (3 MB)
7 16-01-2018 પરચ/૧૦૨૦૧૮/૭૮/મ.૩ રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિન સમારોહ-૨૦૧૮ ની ઉજવણી બાબતે Pratigya-circular-16012018.pdf (127 KB)
8 16-11-2017 વિ-૨/કમબ-૧૩-૨૦૧૬/સી.એસ.જીઓઆઈ-૧૧૨ કૃષિ,ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ પરચ-૧૧૨૦૧૭-૧૭૯૧-મ-૩ કોમી એકતા અને રાષ્ટ્રીય એકતા સપ્તાહની ઉજવણી દરમિયાન શપથ લેવડાવવ બાબત. Scan-20171118-122950.pdf (426 KB)
9 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત 1-RAL-Forwarding-letter.pdf (82 KB)
10 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત 2-AMCS.pdf (3 MB)
11 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત New-BMC-12-9-17.pdf (3 MB)
12 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત 4-MADM.pdf (2 MB)
13 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત Milking-Machine-Final.pdf (1 MB)
14 25-07-2017 જા.નં.ડેરી યોજના-૧/ ૩૬-૧૬/ર૩૩૪-૭૪ /ર૦૧૭ વર્ષઃર૦૧૭-૧૮ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત 6-PDCC.pdf (729 KB)
15 07-04-2017 આ.સં./સં-૨/૧૭-૧૮/ફા.નં-૩/૬૭૯-૯૧૩/૧૭ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની યોજનાઓના અમલીકરણ અને મુલ્યાંકન અર્થે સમીક્ષા બેઠકો યોજવા બાબત. samixa-bethak-scheduled-2017-18.pdf (2 MB)
123
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation