પશુપાલન નિયામક

જાહેરનામા

ક્રમજાહેરનામા તારીખજાહેરનામા ક્રમાંકજાહેરનામાનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 24-09-2019 પીડીબી/૨/દવા/૨૦૧૯-૨૦/૧૧૯૩-૧૩૫૮/૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષ માટે પ્રોપ્રાઈટરી તથા આઈ.પી.બી.પી. દવાઓના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. Medicine-circular-119-20.PDF (12 MB)
2 29-07-2019 ઘપસુયો/મુમએ/પચિઅ/૩૦૬૧-૩૨૦૪/૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટે આઈ.એસ.આઈ. માર્કડ લિકવીડ નાઈટ્રોજન પાત્રોના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. Ln2-Paripatra.pdf (516 KB)
3 10-03-2019 ઈએલસી/૧૦૨૦૧૯/૬૩/છ(MCC) લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણી તથા બે વિધાનસભા બેઠકોની પેટા ચૂંટણીઓ-૨૦૧૯ Office-of-the-Chief-Electoral-Officer-Gujarat-State-Circular-dated-10-03-2019.pdf (2 MB)
4 10-03-2019 ઈએલસી/૧૦૨૦૧૯/૬૩/છ(MCC) લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણી તથા બે વિધાનસભા બેઠકોની પેટા ચૂંટણીઓ-૨૦૧૯ Office-of-the-Chief-Electoral-Officer-Gujarat-State-Circular-dated-10-03-2019.pdf (2 MB)
5 14-12-2018 પપાનિ/બજારનિયંત્રણ/૫૭૧૦-૬૭૧૭/૧૮ રાજ્યના અછરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પશુઓની હેરફેર બાબત Marketing.pdf (830 KB)
6 14-12-2018 પ્રા.ક.બો/પ્રશા/૪૯૭-૫૯૬/૨૦૧૮ રાજ્યમાં જીવંત પશુઓના હેરફેર અને નિકાસ દરમ્યાન થતી પ્રાણી ક્રુરતા નિવારણ માટેના કાયદાઓ, નિયમો અને માર્ગદર્શિકાઓના ચુસ્ત અમલીકરણ બાબત. Guidelines-Export-of-Live-animals.PDF (2 MB)
7 03-12-2018 પ્રશાસન/જન-૨/૨૦૧૮/૩૪/૧૦૦૯૬/૧૮ મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જ્યંતિની ઉજવણી કરવા બાબત. paripatra-18.pdf (322 KB)
8 29-08-2018 પશુધન/વેટરનરી સ્પેશીયલ ઈક્વિપમેન્ટસ/૨૯૭૮-૩૦૧૪/૧૮ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના વર્ષ માટે વેટરનરી સ્પેશીયલ ઈક્વિપમેન્ટસના સુધારા બાબત. equipment-29-08-18.PDF (60 KB)
9 27-08-2018 પશુધન/વેટરનરી મેડીકલ ડીવાઈસીસ/૨૭૫૩-૨૭૯૪/૧૮. ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના વર્ષ માટે વેટરનરી મેડીકલ ડીવાઈસીસના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. VETERINARY-MEDICAL-DEVICES-270818.PDF (434 KB)
10 27-08-2018 પશુધન/વેટરનરી સ્પેશીયલ ઈક્વિપમેન્ટસ/૨૭૧૭-૨૭૫૨/૧૮ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના વર્ષ માટે વેટરનરી સ્પેશીયલ ઈક્વિપમેન્ટસના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. VETERINARY-SPECIAL-EQUIPMENTS-27-08-18.PDF (460 KB)
11 27-08-2018 ઘપસુયો/મુમએ/પચિઅ/૨૭૮૫-૨૯૩૫/૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષ માટે કૃત્રિમ બીજદાન સાધનો, સર્જીકલ સાધનોના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. pariptra-2018-19.PDF (8 MB)
12 26-06-2018 જા.નં.ઘવક/તાત્રિક/પાડ્રીચા/જી.પં/એમ્પે/૯૩૧-૯૬૯/૧૮ પાવર ડ્રીવન ચાફકટર ઘટકના એમ્પેનલમે‌ન્ટ બાબત noti-260618.pdf (1 MB)
13 20-06-2018 ડેરી/બજાર નિયંત્રણ/૧૬૬૦-૩૩૭૧/૨૦૧૮ ગીર ગાય તથા અન્ય દુધાળા પશુઓની રાજ્ય બહાર નિકાસ કરવા બાબત gircow-020718.pdf (2 MB)
14 13-06-2018 વી/વીએચડી-૩/૨૦૧૭-૧૮/ફા.નં.૪૧/૩૫૦૫-૩૫૩૯/૨૦૧૮ પશુદવાખાનાના નવીન બાંધકામની ટાઈપ ડીઝાઈન 1-vd-makan.pdf (2 MB)
15 13-06-2018 વી/વીએચડી-૩/૨૦૧૭-૧૮/ફા.નં.૪૧/૩૫૦૫-૩૫૩૯/૨૦૧૮ પ્રાથમિક પશુસારવાર કેન્દ્રના નવીન બાંધકામની ટાઈપ ડીઝાઈન 2-FAVC-Makan.pdf (2 MB)
123
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation