પશુપાલન નિયામક

જાહેરનામા

ક્રમજાહેરનામા તારીખજાહેરનામા ક્રમાંકજાહેરનામાનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 24-02-2020 ઘપસુયો/મુમએ/પચિઅ/ ૩૮૫-૫૩૫/૨૦ વર્ષ:૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષ માટે કૃત્રિમ બીજદાન અને સર્જિકલ સાધનોના ભાવ મંજુર કરવા અંગેના પરીપત્રમાં સુધારો કરવા બાબત. Veterinary-General-Equipments-19-20-Update.pdf (48 KB)
2 17-01-2020 ઘપસુયો/મુમએ/પચિઅ/૯૫-૨૪૪/૨૦૨૦ ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટે કૃત્રિમ બીજદાન અને સર્જીકલ સાધનોના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. Veterinary-General-Equipments-Circular-2019-2020.pdf (266 KB)
3 31-12-2019 જા.નં.ડેરી/ટે-૧/૨૦૬૦-૯૫ /૧૯ વર્ષઃર૦૧૯-૨૦ દરમ્‍યાનગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત AMCS-RAL-2019-20.pdf (8 MB)
4 31-12-2019 જા.નં.ડેરી/ટે-૧/૨૦૬૦-૯૫ /૧૯ વર્ષઃર૦૧૯-૨૦ દરમ્‍યાન ગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત BMC-RAL-2019-20.pdf (23 MB)
5 31-12-2019 જા.નં.ડેરી/ટે-૧/૨૦૬૦-૯૫ /૧૯ વર્ષઃર૦૧૯-૨૦ દરમ્‍યાન ગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત MADM-RAL-2019-20.pdf (4 MB)
6 31-12-2019 જા.નં.ડેરી/ટે-૧/૨૦૬૦-૯૫ /૧૯ વર્ષઃર૦૧૯-૨૦ દરમ્‍યાન ગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત Milking-Machines-RAL-2019-20.pdf (10 MB)
7 31-12-2019 જા.નં.ડેરી/ટે-૧/૨૦૬૦-૯૫ /૧૯ વર્ષઃર૦૧૯-૨૦ દરમ્‍યાન ગ્રામ્‍ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તથા પશુપાલકો માટે સહાયની પ્રોત્‍સાહક યોજનાઓના એમ્‍પેનલમેન્‍ટ બાબત Paripatra.pdf (24 MB)
8 24-09-2019 પીડીબી/૨/દવા/૨૦૧૯-૨૦/૧૧૯૩-૧૩૫૮/૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષ માટે પ્રોપ્રાઈટરી તથા આઈ.પી.બી.પી. દવાઓના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. Medicine-circular-119-20.PDF (12 MB)
9 29-07-2019 ઘપસુયો/મુમએ/પચિઅ/૩૦૬૧-૩૨૦૪/૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ માટે આઈ.એસ.આઈ. માર્કડ લિકવીડ નાઈટ્રોજન પાત્રોના ભાવ મંજુર કરવા બાબત. Ln2-Paripatra.pdf (516 KB)
10 10-03-2019 ઈએલસી/૧૦૨૦૧૯/૬૩/છ(MCC) લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણી તથા બે વિધાનસભા બેઠકોની પેટા ચૂંટણીઓ-૨૦૧૯ Office-of-the-Chief-Electoral-Officer-Gujarat-State-Circular-dated-10-03-2019.pdf (2 MB)
11 10-03-2019 ઈએલસી/૧૦૨૦૧૯/૬૩/છ(MCC) લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણી તથા બે વિધાનસભા બેઠકોની પેટા ચૂંટણીઓ-૨૦૧૯ Office-of-the-Chief-Electoral-Officer-Gujarat-State-Circular-dated-10-03-2019.pdf (2 MB)
12 14-12-2018 પપાનિ/બજારનિયંત્રણ/૫૭૧૦-૬૭૧૭/૧૮ રાજ્યના અછરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પશુઓની હેરફેર બાબત Marketing.pdf (830 KB)
13 14-12-2018 પ્રા.ક.બો/પ્રશા/૪૯૭-૫૯૬/૨૦૧૮ રાજ્યમાં જીવંત પશુઓના હેરફેર અને નિકાસ દરમ્યાન થતી પ્રાણી ક્રુરતા નિવારણ માટેના કાયદાઓ, નિયમો અને માર્ગદર્શિકાઓના ચુસ્ત અમલીકરણ બાબત. Guidelines-Export-of-Live-animals.PDF (2 MB)
14 03-12-2018 પ્રશાસન/જન-૨/૨૦૧૮/૩૪/૧૦૦૯૬/૧૮ મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જ્યંતિની ઉજવણી કરવા બાબત. paripatra-18.pdf (322 KB)
15 29-08-2018 પશુધન/વેટરનરી સ્પેશીયલ ઈક્વિપમેન્ટસ/૨૯૭૮-૩૦૧૪/૧૮ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના વર્ષ માટે વેટરનરી સ્પેશીયલ ઈક્વિપમેન્ટસના સુધારા બાબત. equipment-29-08-18.PDF (60 KB)
1234
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation