પશુપાલન નિયામક

અન્ય પશુધન વિકાસ

 • પશુપાલકો પશુપાલનના ધંધા માટે પ્રોત્સાહીત થાય તથા ઉચ્ચ આનુવંશિક ગુણો ધરાવતા પશુઓ મેળવી તેનો પશુસંવર્ધન માટે ઉપયોગ થાય તે હેતુસર દર વર્ષે ઓલાદવાર દૂધ ઉત્પાદન હરીફાઇનું આયોજન કરી પશુપાલકોને પ્રોત્સાહીત કરવામાં આવે છે.
 • પશુપાલનના ધંધાને મોટા પાયે અપનાવી રોજગાર લક્ષી બનાવવા માટે નાબાર્ડએ નક્કી કરેલ પશુની કિંમતના આધારે (૧ થી ૨૦) દુધાળા પશુઓના ફાર્મની સ્થાપના માટે બેંકો દ્વારા આપવામાં આવતી લોન સામે વાર્ષિક મહત્તમ ૧૨% ના દરે ૧૦૦% સુધીની વ્યાજ સહાય પાંચ વર્ષ સુધી આપવામાં આવે છે.
 • મહારોગચાળા, રોગચાળા તથા અકસ્માતે પશુ અપમ્રુત્યુ સમયે પશુપાલકને આર્થિક મદદ મળી રહે તે હેતુસર સરકારશ્રીએ નિયત કરેલ કિંમત મુજબની મ્રુત્યુ સહાય ચુકવવામાં આવે છે.
 • વધુ માહિતી માટે નજીકના કાર્યરત પશુદવાખાના, પ્રાથમિક પશુસારવાર કેન્દ્ર નો સંપર્ક કરવાનો રહે છે.

પશુ અને ભેંસ વિકાસની લાભાર્થી યોજનાઓ

 • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
 • Government of Gujarat : External website that opens in a new window
 • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation