પશુપાલન નિયામક
ઇવેન્ટ્સ

પશુઆરોગ્ય મેળા

રાજ્યવ્યાપી પશુઆરોગ્ય મેળાના અભિયાન દરમ્યાન ૧૦,૦૦૦ થી વધુ ગામો આવરી લઈ દર વર્ષે ૪૩૦૦ થી વધુ પશુ આરોગ્ય મેળા યોજવામાં આવે છે.

પશુઆરોગ્ય મેળા દરમ્યાન પશુઓને સારવાર, રસીકરણ, કૃત્રીમ બીજદાન, ખસીકરણ તથા કૃમિનાશક સારવાર વિના મુલ્યે આપવામાં આવે છે.

વર્ષ ૨૦૦૨ થી શરૂ કરાયેલ રાજ્યવ્યાપી પશુઆરોગ્ય મેળા અભિયાન થકી અત્યાર સુધી કુલ ૩૪,૮૦૦ થી વધુ આરોગ્ય મેળાનુ આયોજન કરી તેમાં ૧૨૯ લાખથી વધુ પશુઓને સારવાર આપવામાં આવેલ છે.

વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ દરમ્યાન ૪૨૯૬ પશુઆરોગ્ય મેળા યોજીને તેમાં ૧૩.૯૪ લાખ પશુઓને સારવાર, ૪૮.૮૩ લાખ પશુઓ તથા પક્ષીઓમાં રસીકરણ, ૦.૮૮ લાખ પશુઓને કૃત્રિમ બીજદાન કરવામાં આવેલ છે અને આ પશુ આરોગ્યમેળા દરમ્યાન ૩.૧૮ લાખ પશુપાલકોએ લાભ લીધેલ છે.

  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation