પશુપાલન નિયામક

મરઘાં વિકાસ

 • રાજ્યમાં મરઘાંપાલન દ્વારા આર્થિક રીતે વિકાસ થાય તથા પોષણક્ષમ આહાર મળી રહે તે માટે વ્યક્તિલક્ષી સહાયકારી યોજનાઓ જેવી કે ૨૫ આર. આઈ. આર. પક્ષી.
 • મરઘાંપાલનનો વ્યવસાય કરવા માંગતા હોય તેવા મરઘા પાલકોને જરૂરી તાલીમ આપવામાં આવે છે.
 • મરઘાં પાલકોને વ્યાજબી ભાવે સમતોલ મરઘાં આહાર મળી રહે તે માટે મરઘાં આહાર ઉત્પાદન એકમો કાર્યરત છે.
 • મરઘાં આહાર અને તેના કાચા માલના જુદા જુદા તત્વોના પૃથ્થકરણ માટે મરઘાં આહાર ચકાસણી પ્રયોગશાળા કાર્યરત છે.
 • આ કામગીરીના અમલીકરણ માટે રાજ્યમાં ઘનિષ્ઠ મરઘાં વિકાસ ઘટક, મરઘા વિસ્તરણ/નિદર્શન કેન્દ્રો, મરઘાં સેવા કેન્દ્રો જેવી સંસ્થાઓ કાર્યરત છે.

મરઘાં વિકાસની લાભાર્થી યોજનાઓ

પ્રસ્તાવના

પ્રવૃત્તિઓ

ઉદ્દેશો

સબસિડી યોજનાઓ

 • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
 • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
 • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation