પશુપાલન નિયામક
ટેન્ડર​

ટેન્ડર​

Supply of Brucella Vaccine during 2018-19

તારીખ પ્રકાશિત કરો: ફેબ્રુઆરી 02, 2018

છેલ્લી રજૂઆત તારીખ: ફેબ્રુઆરી 05, 2018

ટેન્ડર નંબર: 295233

Supply of Brucella Vaccine during 2018-19

  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation