પશુપાલન નિયામક
ટેન્ડર​

ટેન્ડર​

Supply of Veterinary Vaccines 2018-19 (2nd Attempt)

તારીખ પ્રકાશિત કરો: માર્ચ 08, 2018

છેલ્લી રજૂઆત તારીખ: માર્ચ 10, 2018

ટેન્ડર નંબર: 300147

Supply of Veterinary Vaccines 2018-19 (2nd Attempt)

  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation