પશુપાલન નિયામક
પશુ ચિકિત્સા સેવાઓ

વેટરનરી પોલીક્લીનીકના નામ સરનામાંની યાદી

અ.ન. વેટરનરી પોલી.નું નામ સરનામું ટેલીફોન નંબર રિમાર્ક
ગાંધીનગર મું. પો. પેથાપુર.૭-સોમનાથ સોસાયટી, જિ. ગાંધીનગર. ૦૭૯ ૨૩૨૧૫૩૮૧
મહેસાણા મુ. પો. લાખવડ જિ. મહેસાણા. ૦૨૭૬૨ ૨૩૬૧૮૦
પાટણ મું. માંડોત્રી. તા.જિ. પાટણ.
પાલનપુર. મુ. પાલનપુર. એસ.ટી. કોલોની સામે. જિ. બનાસકાઠા. ૨૫૪૦૫૩
ભુજ. મદદનીશ પશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક . મુન્દ્રા રોડ. ભુજ. જિ. કચ્છ. ૨૩૦૯૧૦
રાજકોટ. નાયબ પશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક. કુવાડવા રોડ. પેડોક. રાજકોટ. ૨૭૦૧૩૦૮
જામનગર. નાયબ પશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક. શરૂ સેક્શન રોડ. જામનગર. ૨૯૧૧૫૧૩
પોરબંદર. નાયબ પશુપાલન નિયામકની કચેરી. લાલ પેલેસ હોટલની સામે. પોરબંદર. -
અમરેલી. નાયબ પશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક. અમરેલી. . -
૧૦ જુનાગઢ. નાયબ પશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીક મજેવાડી દરવાજા.પાસે. જુનાગઢ. ૨૬૫૦૧૫૨
૧૧ ભાવનગર. નાયબ પશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક. સિકંદર રોડ. વાળંદ સોસાયટી પાસે. ભાવનગર. ૨૯૩૯૧૫૯
૧૨ સુરેન્દ્રનગર. નાયબ પશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક. નાયબ પશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક. દુધની ડેરી પાછળ. પશુદવાખાના કમ્પાઉંન્ડ. વઢવાણ. સુરેન્દ્રનગર. ૨૪૨૧૫૭
૧૩ હિંમતનગર. નાયબ પશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક. આગીયોલ. હિમતનગર. જિ. સાબરકાઠા. ૦૨૭૭૨ ૨૨૫૩૪૮
૧૪ નડીયાદ નાયબપશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક. સલુણ. નડીયાદ જિ. ખેડા. -
૧૫ વડોદરા. નાયબપશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક.એલેમ્બીક રોડ. શાસ્ત્રીબ્રીજના નાકે. મોડેલ ફાર્મ. સામે. વડોદરા. ૦૨૬૫ ૨૩૫૮૩૭૨
૧૬ ભરૂચ. નાયબપશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક.પશુદવાખાના કમ્પાઉંન્ડ. ભરૂચ.
૧૭ ગોધરા. નાયબપશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક જીનવાલા કમ્પાઉંન્ડમાં. કોમર્સ કોલેજની બાજુમાં.ગોધરા. જિ. પંચમહાલ. ૨૪૦૦૨૨
૧૮ સુરત. નાયબપશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક એ.કે. રોડ. પટેલનગર. રેલ્વેઓવરબ્રીજ પાસે.સુરત. ૨૫૪૪૦૭૧
૧૯ નવસારી. નાયબપશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક ભગવાન મહાવીર વિશ્વ કલ્યાણ ટ્રસ્ટ. મુ. ખડસુપા. જિ. નવસારી. -
૨૦ વલસાડ નાયબપશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક માતા તળાવ. મુ. પારનેરા. પારડી.જિ. વલસાડ. ૨૨૭૧૫૦ /૨૨૬૯૬૯
૨૧ બાવળા. નાયબપશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક મુ. તા. બાવળા. જિ. અમદાવાદ. ૦૨૭૧૪-૨૩૨૬૩૮
૨૨ આણંદ નાયબપશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક . આણંદ. -
૨૩ દાહોદ નાયબપશુપાલન નિયામકની કચેરી. વેટરનરી પોલીક્લીનીક .દાહોદ. -
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation