પશુપાલન નિયામક

પશુ ચિકિત્સા સેવાઓ

 • રાજ્યમાં તમામ જિલ્લાઓમાં નાયબ પશુપાલન નિયામક, મદદનીશ પશુપાલન નિયામકની કચેરીઓ કાર્યરત છે. જેઓના નિયંત્રણ હેઠળ પશુદવાખાના, શાખા પશુદવાખાના, ફરતા પશુદવાખાના,૧૦ ગામ દીઠ એક મોબાઇલ પશુદવાખાના, પ્રાથમિક પશુ સારવાર કે‍ન્‍દ્રો કાર્યરત છે. આ સંસ્થાઓ પૈકી પશુદવાખાના, શાખા પશુદવાખાના, મોબાઇલ પશુદવાખાના, ૧૦ ગામ દીઠ એક ફરતા પશુદવાખાના ખાતે પશુચિકિત્સા અધિકારી મારફતે પશુચિક્ત્સા અને પશુઆરોગ્યની સેવાઓ આપવામાં આવે છે. જ્યારે પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્‍દ્ર દ્વારા પશુધન નિરિક્ષક મારફતે પ્રાથમિક પશુ સારવાર તથા રસીકરણની કામગીરી કરવામાં આવે છે. જિલા પંચાયત દ્વારા પશુપાલન ખાતાની વ્યકતિલક્ષી સહકારી યોજનાઓનુ અમલીકરણ પણ કરવામાં આવે છે.
 • પશુઓની સારવાર માટે સરકારશ્રીએ મુખ્યમંત્રી નિ:શુલ્ક પશુસારવાર યોજના હેઠળ પશુદવાખાના, વેટ પોલિક્લિનિક, શાખા પશુદવાખાના, ફરતા પશુદવાખાના, પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્‍દ્ર, ૧૦ ગામ દીઠ એક ફરતા પશુદવાખાના જેવી પશુ સારવાર સંસ્થાઓ દ્વારા તમામ સેવાઓ પશુસારવાર સંસ્થાના સ્થળેથી મફત પણ પુરી પાડવામાં આવે છે.
 • રાજ્યમાં ૩૪ વેટરનરી પોલિક્લીનીક દ્વારા રેફરલ હોસ્પિટલ તરીકેની કામગીરી હાથ ધરી જટીલ પ્રકારના કેસો અને સર્જીકલ કેસોની સારવાર આપવામાં આવે છે.
 • પશુઓ માટે પશુઆરોગ્ય મેળાઓનું આયોજન કરી પશુપાલકોને ગામબેઠા તેમના પશુઓને મફત સારવાર પણ આપવામાં આવે છે.

પશુચિકિત્સા સેવાઓની લાભાર્થી યોજનાઓ

 • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
 • Government of Gujarat : External website that opens in a new window
 • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation