પશુપાલન નિયામક

વિડીયો ગેલેરી

Install Adobe Flash player and plugins

Animal Husbandry video

 • પેજ દીઠ રેકોર્ડ :  
 • પેજ પર જાઓ :  
 •    
  of
 • ઉનાળામાં પશુઓની સારસંભાળ-મરઘાં પાલન વ્યવસાય
  વિડિયો સાઇઝ 20.01 MB
 • અતિવૃષ્ટી પૂરની અને વાવાઝોડાની પરિસ્થિતિમાં...
  વિડિયો સાઇઝ 3.26 MB
 • UTTRAYAN TV QUICKY
  વિડિયો સાઇઝ 1.60 MB
 • UTTRAYAN TV QUICKY
  વિડિયો સાઇઝ 2.85 MB
 • અતિવૃષ્ટી પૂરની અને વાવાઝોડાની પરિસ્થિતિમાં...
  વિડિયો સાઇઝ 6.19 MB
 • આપણા પશુ સ્વસ્થ પશુ
  વિડિયો સાઇઝ 2.28 MB
 • કુદરતી આફતો વખતે પશુઓની સારસંભાળ
  વિડિયો સાઇઝ 9.82 MB
 • ગરમીથી પશુનું રક્ષણ
  વિડિયો સાઇઝ 4.59 MB
 • ગાભણ પશુની સારસંભાળ
  વિડિયો સાઇઝ 3.08 MB
 • ગૌચર વિકાસ યોજના
  વિડિયો સાઇઝ 2.11 MB
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
 • Government of Gujarat : External website that opens in a new window
 • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation