પશુપાલન નિયામક

વિડીયો ગેલેરી

Install Adobe Flash player and plugins

Self employment scheme with purchase of 12 breed animals

 • પેજ દીઠ રેકોર્ડ :  
 • પેજ પર જાઓ :  
 •  
  of
 • ૧૨ દુધાળા પશુઓની ખરીદી સહાય દ્વારા સ્વરોજગારી ની...

 • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
 • Government of Gujarat : External website that opens in a new window
 • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation